You are here

Zikrovi u različitim situacijama i stanjima

×

Error message

Deprecated function: Function create_function() is deprecated in views_php_handler_field->pre_render() (line 202 of /var/www/drupal7-websites/sites/all/modules/contrib/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc).

Jutarnji i večernji zikr

Ajetul-Kursijja 

Sure zaštitnice – muavvizzatejn 

Bismillahi-llezi la jedurru me‘asmihi šej’un fil-erdi, ve la fis-semai ve huves-semi‘ul-‘alim!

S imenom Allahovim, uz čije ime ne može nauditi ništa ni na nebu ni na Zemlji, a On sve čuje i sve zna!
Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, obavještava nas da onome ko  ovu dovu prouči tri puta ujutro i tri puta navečer, ne može ništa naškoditi i nauditi. (Et-Tirmizi, 3388)

Raditu billahi Rabben, ve bil-islami dinen, ve bi Muhammedin, sallallahu alejhi ve sellem, nebijjen! 

Zadovoljan sam da mi Allah bude Gospodar, islam vjera, a Muhammed, Allah mu mir i spas darovao,  poslanik!

Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Nema roba muslimana koji izgovori tri puta ujutro i navečer ove riječi: ‘Raditu billahi Rabben, ve bil-islami dinen, ve bi Muhammedin, sallallahu alejhi ve sellem, nebijjen’ – a da kod Allaha neće imati pravo da ga On učini zadovoljnim na Sudnjem danu.” (Ahmed, 18967)

Allahumme ente rabbi, la ilahe illa ente, halakteni, ve ene ‘abduke, ve ‘ala ‘ahdike, ve va‘dike mesteta‘tu, euzu bike min šerri ma sana‘tu, ebu’u leke bi ni‘metike alejje, ve ebu’u bi zenbi, fagfir li, fe innehu ja jagfiruz-zunube illa ente!
Moj Allahu, Ti si moj Gospodar, nema boga osim Tebe, Ti si me stvorio, ja sam Tvoj rob, držim se zavjeta Tvoga i onoga što si obećao, koliko mogu, kod Tebe zaklona tražim od zla onoga što sam učinio, priznajem darove Tvoje podarene meni i priznajem grijehe svoje, pa mi grijehe oprosti, jer grijehe niko ne prašta osim Tebe!
Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Ko izgovori ove riječi sprva dana, vjerujući u njih, pa umre prije noći, on je od stanovnika Dženneta. A ko ih izgovori sprva noći, pa umre prije svanuća, on je od stanovnika Dženneta.” (El-Buhari, 5947)

Asbahna ve asbahal-mulku lillah, el-hamdu lillah,  la ilahe illallah, vahdehu la šerike leh, lehul-mulku, ve lehul-hamdu, ve huve ala kulli šej’in kadir, Rabbi es’eluke hajre ma fi hazel-jevm, ve hajre ma ba‘dehu, ve euzu bike min šerri ma fi hazel-jevm, ve šerri ma ba‘dehu. Rabbi euzu bike minel-keseli, ve suil-kiberi, Rabbi euzu bike min azabin fin-nari ve azabil-kabri. 
Osvanuli smo, a vlast je osvanula kod Allaha, hvala Allahu, nema boga osim Njega, On sudruga nema, Njemu pripada sva vlast, sva zahvala, On je kadar sve učiniti. Gospodaru, molim Te za dobro ovoga dana i dobro poslije njega, a kod Tebe zaklona tražim od zla ovoga dana i zla poslije njega. Gospodaru, utječem Ti se od lijenosti, pozne starosti, i zaštiti me od patnje u Vatri i patnje u kaburu! (Muslim, 2723)
Kada omrkne, izgovarat će “emsejna” umjesto riječi “asbahna”.

Dova prije i poslije jela

Prije jela

Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Kada neko od vas jede, neka prije jela izgovori ‘bismillah’, a ako to zaboravi na početku, neka kaže: ‘Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi! – S imenom Allaha na početku i na kraju!’” (Et-Tirmizi, 1858)

Nakon objedovanja

Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Ko pojede neku hranu, neka kaže: ‘El-hamdu lillahi ellezi at‘ameni haza ve rezakanihi min gajri havlin minni ve la kuvveti! – Hvala Allahu, koji me je nahranio i opskrbio ovim bez moga udjela i moći!’, Allah će mu zbog toga oprostiti prijašnje grijehe.”             (Ebu Davud, 4023, i Et-Tirmizi, 3458) 

Dova prilikom izlaska i ulaska u kuću

Dova za ulazak u kuću

Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Kada čovjek ulazi u kuću, neka kaže: ‘Allahume inni es’eluke hajrel-mevlidži ve hajrel-mahredži, bismillahi veledžna ve bismillahi haredžna, ve ala Rabbina tevvekelna! – Moj Allahu, molim Te za dobro ulaska i za dobro izlaska, s imenom Allahovim ulazimo i s imenom Allahovim izlazimo, i na Gospodara našeg se oslanjamo!’  – a  zatim neka nazove selam svojim ukućanima.” (Ebu Davud, 5096)

 Dova prilikom izlaska iz kuće

Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, učio je ovu dovu prilikom izlaska iz kuće: “Bismillahi, tevvekeltu alallahi, la havle ve la kuvvete illa billahi, allahumme euzu bike en edille, ev udille, ev ezille ev uzille, ev azlim ev uzlem, ev edžhel ev judžhel alejje! – S imenom Allahovim, na Allaha se oslanjam, nema promjene niti snage osim uz Allaha. Moj Allahu, zaštiti me da ne zalutam, ili da u zabludu nekoga odvedem, da ne posrnem ili da uzrok nečijeg posrtaja budem, da nepravdu ne učinim ili meni da neko nepravdu učini, da neznanje ne pokažem ili da se neko prema meni s neznanjem ophodi!”  (Ebu Davud, 5094)

Dova prije polaska na počinak – spavanje

 Dova nakon buđenja iz sna

El-hamdu lillahi-llezi ahjana ba‘de ma ematena ve ilejhin-nušur! – Hvala Allahu, koji nas je oživio nakon što smo (snom) umrtvljeni bili, i Njemu je konačni povratak! (El-Buhari, 5953, i Muslim, 2711)

Dova prije spavanja

Sa Allahovim imenom omrknemo i osvićemo

Ezan i džamija

Propisano je da musliman ponavlja riječi ezana dok ih mujezin uči, sve dok mujezin ne kaže “hajja ales-salah” ili “hajja alel-felah” – tada ćemo kazati: “La havle ve la kuvvete illa billah”. 

Nakon okončanog ezana, treba proučiti ovu dovu:
“Allahumme rabbe hazihid-da‘vetit-taameh, ves-salatil-kaimeh, ati muhammedenil-vesilete vel-fadilete, veb‘ashu mekamen mahmuden ellezi ve‘adteh!
Moj Allahu, vlasniče ovog savršenog poziva i nastupajućeg namaza, podari Muhammedu vesilu – položaj časti i svako dobro, i uzdigni ga na položaj hvale koji si mu obećao!”
Ko izgovori ovu dovu, imat će nagradu koja se navodi u hadisu: “Zagarantiran mu je moj šefat – zagovorništvo na Sudnjem danu.” (El-Buhari, 589)

  Dova prilikom ulaska u džamiju

Bismillahi, ves-salatu ves-selamu ala resulillah, allahummagfir li zunubi veftah li ebvabe rahmetike!
U ime Allaha, spas i mir neka su na Allahovog Poslanika, moj Allahu, oprosti mi grijehe i otvori mi vrata Svoje milosti!
Kada izlazi iz džamije, proučit će istu dovu sa razlikom u zadnjoj riječi: “otvori mi vrata Svoga dobra”:
Bismillahi, ves-salatu ves-selamu ala resulillah, allahummagfir li zunubi veftah li ebvabe fadlike.

Zikr poslije farz-namaza

Tri puta izgovoriti estagfirullah – Bože oprosti mi!

Allahumme entes-selam, ve minkes-selam, tebarekte ja zel-dželali vel-ikram! – Moj Allahu, Ti si spas, od Tebe dolazi spas, slavljen neka si, Vlasniče veličine i počasti! (Muslim, 591)

Nakon toga, 33 puta izgovoriti subhanallah,
33 puta izgovoriti elhamdulillah,
33 puta izgovoriti Allahu ekber,
a zatim zikr završiti izgovarajući:
La ilahe vahdehu la šerike leh, 
lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej’in kadir! (Muslim, 597)
Onome ko ovaj zikr prouči poslije namaza, Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je da će imati nagradu oprosta svih grijeha, makar ih bilo koliko pjene na moru. (Muslim, 597)

Proučiti Ajetul-Kursijju 

Proučiti sure El-Ihlas, El-Felek i En-Nas 

Putokazi Uspjeha

Web stranica Putokazi Uspjeha je elektronska verzija knjige (Putokazi Uspjeha) ona je jedan od projekata kompanije “MODERN GUIDE”, čiji je sadržaj dostupan na više od petnaest jezika i u prepoznatljivim elektronskim predlošcima.

Modern Guide