Udhëzuesi i thjeshtuar i muslimanit

Dispozita të thjeshtëzuara dhe sqarime sheriatike (ligjore islame) të rëndësishme për muslimanët në të gjitha fushat e jetës

Besimi i muslimanit

Të gjitha mesazhet e profetëve për popujt e tyre përputhen në thirrjen që të adhurohet vetëm Allahu pa ortak dhe të mohohet çfarë adhurohet tjetër veç Tij. Ky është thelbi i...

Pastërtia e muslimanit

Allahu e ka urdhëruar muslimanin që ta pastrojë të brendshmen dhe zemrën e tij nga idhujtaria dhe sëmundje të tilla morale si smira, mendjemadhësia, mëria etj. Gjithashtu e ka...

Namazi i muslimanit

Namazi është shtylla e fesë dhe lidhja e robit me Zotin dhe Padronin e tij. Për këtë arsye, namazi konsiderohet si adhurimi më i madh dhe më i rëndësishëm. Allahu e ka urdhëruar...

Agjërimi

Allahu i Lartësuar e ka bërë farz (detyrim) për muslimanët agjërimin një muaj në vit. Ky muaj është muaji i bekuar i Ramazanit të cilin Allahu e ka bërë shtyllën e katërt...

Zekati

Allahu e ka bërë detyrim zekatin (nxjerrjen specifike të një vlere të detyrueshme të pasurisë), e ka konsideruar atë shtyllën e tretë të Islamit dhe e ka kërcënuar me dënim të...

Haxhi

Haxhi (pelegrinazhi në Mekë) është shtylla e pestë e Islamit. Ai është një adhurim në të cilin përmblidhen disa lloje adhurimesh trupore, shpirtërore dhe financiare. Kryerja e...

Vdekja dhe xhenazja

Vdekja nuk është fundi i çështjes por një periudhë e re për njeriun dhe një fillim i jetës së kompletuar në ahiret (amshim). Ashtu si Islami tregoi kujdes për të drejtat humane...

Morali i muslimanit

Morali në Islam nuk është luks dhe as plotësues, por është pjesë e pandashme e fesë në të gjitha aspektet e saj. Morali gëzon në Islam gradat më madhore dhe pozitat më të larta...

Marrëdhëniet financiare

Islami ka vendosur të gjitha ligjet dhe normat e nevojshme për të ruajtur të drejtat financiare dhe profesionale të njeriut, qoftë ai i pasur apo i varfër. Këto ligje ndihmojnë...

Ushqimi

Ushqimi hallall zë vend të rëndësishëm në Islam sepse është shkak për përgjigjen e lutjeve dhe për bereqetin në pasuri e në familje. Me ushqim hallall kuptohet ushqimi i lejuar...

Veshja

Veshja është një prej begative që Allahu u ka falur njerëzve, siç thotë i Lartmadhëruari: “O bijtë e Ademit, Ne ju dërguam [kemi bërë për ju] rroba që të mbuloni vendet e...

Familja muslimane

Islami tregon kujdes të veçantë për forcimin e familjes dhe ruajtjen e saj nga gjithçka që e dëmton dhe e cenon strukturën e saj, sepse rregullimi i familjes me anëtarët e saj...

Lutjet dhe dhikri (përmendja 13 e Allahut)

Dhikri i Allahut është një nga adhurimet që kanë shpërblimin më të madh dhe që është më i dobishëm për njeriun në këtë botë dhe në amshim. Me anën e tij muslimani e shton...

Besimi i muslimanit

Të gjitha mesazhet e profetëve për popujt e tyre përputhen në thirrjen që të adhurohet vetëm Allahu pa ortak dhe të mohohet çfarë adhurohet tjetër veç Tij. Ky është thelbi i...

Pastërtia e muslimanit

Allahu e ka urdhëruar muslimanin që ta pastrojë të brendshmen dhe zemrën e tij nga idhujtaria dhe sëmundje të tilla morale si smira, mendjemadhësia, mëria etj. Gjithashtu e ka...

Namazi i muslimanit

Namazi është shtylla e fesë dhe lidhja e robit me Zotin dhe Padronin e tij. Për këtë arsye, namazi konsiderohet si adhurimi më i madh dhe më i rëndësishëm. Allahu e ka urdhëruar...

Agjërimi

Allahu i Lartësuar e ka bërë farz (detyrim) për muslimanët agjërimin një muaj në vit. Ky muaj është muaji i bekuar i Ramazanit të cilin Allahu e ka bërë shtyllën e katërt...

Zekati

Allahu e ka bërë detyrim zekatin (nxjerrjen specifike të një vlere të detyrueshme të pasurisë), e ka konsideruar atë shtyllën e tretë të Islamit dhe e ka kërcënuar me dënim të...

Haxhi

Haxhi (pelegrinazhi në Mekë) është shtylla e pestë e Islamit. Ai është një adhurim në të cilin përmblidhen disa lloje adhurimesh trupore, shpirtërore dhe financiare. Kryerja e...

Vdekja dhe xhenazja

Vdekja nuk është fundi i çështjes por një periudhë e re për njeriun dhe një fillim i jetës së kompletuar në ahiret (amshim). Ashtu si Islami tregoi kujdes për të drejtat humane...

Morali i muslimanit

Morali në Islam nuk është luks dhe as plotësues, por është pjesë e pandashme e fesë në të gjitha aspektet e saj. Morali gëzon në Islam gradat më madhore dhe pozitat më të larta...

Marrëdhëniet financiare

Islami ka vendosur të gjitha ligjet dhe normat e nevojshme për të ruajtur të drejtat financiare dhe profesionale të njeriut, qoftë ai i pasur apo i varfër. Këto ligje ndihmojnë...

Ushqimi

Ushqimi hallall zë vend të rëndësishëm në Islam sepse është shkak për përgjigjen e lutjeve dhe për bereqetin në pasuri e në familje. Me ushqim hallall kuptohet ushqimi i lejuar...

Veshja

Veshja është një prej begative që Allahu u ka falur njerëzve, siç thotë i Lartmadhëruari: “O bijtë e Ademit, Ne ju dërguam [kemi bërë për ju] rroba që të mbuloni vendet e...

Familja muslimane

Islami tregon kujdes të veçantë për forcimin e familjes dhe ruajtjen e saj nga gjithçka që e dëmton dhe e cenon strukturën e saj, sepse rregullimi i familjes me anëtarët e saj...

Lutjet dhe dhikri (përmendja 13 e Allahut)

Dhikri i Allahut është një nga adhurimet që kanë shpërblimin më të madh dhe që është më i dobishëm për njeriun në këtë botë dhe në amshim. Me anën e tij muslimani e shton...

Për të gjithë kapitujt e udhërrëfyesit lehtësuesit musliman

shtyp këtu

Parathënia e librit

Pozita më madhështore e njeriut është adhurimi i tij ndaj Allahut dhe bindja ndaj urdhrave të Tij; përmes tyre rregullohet dynjaja dhe ahireti (amshimi). Feja është e thjesht në tërësinë e saj dhe është e gjitha mirësi dhe rregull. Adhurimi në fjalë- që përfshin të gjithë aspektet e jetës,-...

Udhëzuesi i thjeshtuari muslimanit

Muslimi faqe udhëzues lehtësues është versioni elektronik i librit (udhëzues lehtësuesit myslimane), e cila është një bashkëkohore projekte udhëzues kompanisë janë prodhuar më shumë se 15 gjuhë dhe të sigurojë përmbajtjen në një numër të templates elektronike dalluese.

Modern Guide