You are here

Pjesët

×

Error message

Deprecated function: Function create_function() is deprecated in views_php_handler_field->pre_render() (line 202 of /var/www/drupal7-websites/sites/all/modules/contrib/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc).

Të gjitha mesazhet e profetëve për popujt e tyre përputhen në thirrjen që të adhurohet vetëm Allahu pa ortak dhe të mohohet çfarë adhurohet tjetër veç Tij. Ky është thelbi i kuptimit të “LAA ILAAHE IL-LALL-LLAAHU, MUȞAM-MEDURRESUULULL- LLAAH / Nuk ka të adhuruar të meritueshëm përveç Allahut,...

Allahu e ka urdhëruar muslimanin që ta pastrojë të brendshmen dhe zemrën e tij nga idhujtaria dhe sëmundje të tilla morale si smira, mendjemadhësia, mëria etj. Gjithashtu e ka urdhëruar që ta pastrojë të jashtmen e tij nga papastërtitë dhe fëlliqësitë e ndryshme. Kush vepron kështu, e meriton...

Namazi është shtylla e fesë dhe lidhja e robit me Zotin dhe Padronin e tij. Për këtë arsye, namazi konsiderohet si adhurimi më i madh dhe më i rëndësishëm. Allahu e ka urdhëruar muslimanin të bëj kujdes që ta kryejë namazin rregullisht në çdo situatë: kur është rezident (vendas) a udhëtar, kur...

Allahu i Lartësuar e ka bërë farz (detyrim) për muslimanët agjërimin një muaj në vit. Ky muaj është muaji i bekuar i Ramazanit të cilin Allahu e ka bërë shtyllën e katërt madhështore të Islamit. Allahu i Lartësuar ka thënë: “O ju që keni besuar! Ju është urdhëruar agjërimi, siç u ishte...

Allahu e ka bërë detyrim zekatin (nxjerrjen specifike të një vlere të detyrueshme të pasurisë), e ka konsideruar atë shtyllën e tretë të Islamit dhe e ka kërcënuar me dënim të rëndë këdo që e lë këtë detyrim. Allahu i Madhëruar e ka lidhur vëllazërinë mes muslimanëve me pendesën, kryerjen e namazit...

Haxhi (pelegrinazhi në Mekë) është shtylla e pestë e Islamit. Ai është një adhurim në të cilin përmblidhen disa lloje adhurimesh trupore, shpirtërore dhe financiare. Kryerja e haxhit është detyrim një herë në jetë për këdo që ka mundësi fizike dhe financiare. Allahu i Lartësuar ka thënë: “...

Vdekja nuk është fundi i çështjes por një periudhë e re për njeriun dhe një fillim i jetës së kompletuar në ahiret (amshim). Ashtu si Islami tregoi kujdes për të drejtat humane që prej lindjes (së njeriut), ashtu edhe miratoi dispozitat që garantojnë të drejtat e të vdekurit dhe kujdesin për...

Morali në Islam nuk është luks dhe as plotësues, por është pjesë e pandashme e fesë në të gjitha aspektet e saj. Morali gëzon në Islam gradat më madhore dhe pozitat më të larta. Kjo shfaqet në të gjitha ligjet dhe normat e Islamit. Vetë Profeti (Paqja qoftë mbi të!) është dërguar për të...

Islami ka vendosur të gjitha ligjet dhe normat e nevojshme për të ruajtur të drejtat financiare dhe profesionale të njeriut, qoftë ai i pasur apo i varfër. Këto ligje ndihmojnë në kohezionin (tërheqjen reciproke), zhvillimin dhe përparimin e shoqërisë në të gjitha fushat e jetës.

Ushqimi hallall zë vend të rëndësishëm në Islam sepse është shkak për përgjigjen e lutjeve dhe për bereqetin në pasuri e në familje. Me ushqim hallall kuptohet ushqimi i lejuar në vetvete dhe që është fituar në mënyrë të lejuar, me para të pastra, pa shkaktuar padrejtësi dhe sulm ndaj të...

Veshja është një prej begative që Allahu u ka falur njerëzve, siç thotë i Lartmadhëruari: “O bijtë e Ademit, Ne ju dërguam [kemi bërë për ju] rroba që të mbuloni vendet e turpshme, si edhe për zbukurim; por, petku i devotshmërisë është më i miri. Këto janë disa shenja të Allahut, që ju të...

Islami tregon kujdes të veçantë për forcimin e familjes dhe ruajtjen e saj nga gjithçka që e dëmton dhe e cenon strukturën e saj, sepse rregullimi i familjes me anëtarët e saj, garanton rregullimin e individëve dhe shoqërisë në përgjithësi.

Dhikri i Allahut është një nga adhurimet që kanë shpërblimin më të madh dhe që është më i dobishëm për njeriun në këtë botë dhe në amshim. Me anën e tij muslimani e shton nderimin dhe afrimin e tij tek Krijuesi i tij që është Bujari më i madh.

Udhëzuesi i thjeshtuari muslimanit

Muslimi faqe udhëzues lehtësues është versioni elektronik i librit (udhëzues lehtësuesit myslimane), e cila është një bashkëkohore projekte udhëzues kompanisë janë prodhuar më shumë se 15 gjuhë dhe të sigurojë përmbajtjen në një numër të templates elektronike dalluese.

Modern Guide