You are here

Përmendje të rëndësishme

×

Error message

Deprecated function: Function create_function() is deprecated in views_php_handler_field->pre_render() (line 202 of /var/www/drupal7-websites/sites/all/modules/contrib/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc).

LAA ILAAHE IL-LALL-LLAAHU

/ Nuk ka të adhuruar të meritueshëm përveç Allahut Kjo fjalë është mbajtësja e fesë, përmendja më e lartësuar në çdo kohë dhe thënia më e mirë që ka thënë një Profet, siç ka thënë Profeti (Paqja qoftë mbi të!): “Më e mira fjalë që kam thënë unë dhe Profetët para meje, është “LAA ILAAHE IL-LALL-LLAAHU / Nuk ka të adhuruar të meritueshëm përveç Allahut”.” (Tirmidhi 3585). Gjithashtu Profeti (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Njeriu më i lumtur me ndërmjetësimin tim në Ditën e Gjykimit, është ai që ka thënë: “LAA ILAAHE IL-LALL-LLAAHU / Nuk ka të adhuruar të meritueshëm përveç Allahut”, me sinqeritet nga zemra e tij.” (El-Bukhari 99). Kuptimi i kësaj fjale është, se asnjë nuk e meriton adhurimin përveç Allahut të Madhëruar.

SUBȞAAN-ALL-LLAAHI / I Patëmetë është Allahu

Kuptimi është: Deklaroj se Allahu është i patëmetë, i lartësuar dhe i pastër nga të gjitha të metat dhe mangësitë.

EL ȞAMDU LIL-LAAHI / Falënderimi i takon Allahut

Kuptimi është: E lëvdoj Allahun me atributet e plota dhe të përsosura që i takojnë. Profeti (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “(Fjala) “EL-ȞAMDU LIL-LAHI / Falënderimi i takon
Allahut”, e mbush (me shpërblim) peshoren (e veprave të mira) dhe (dy fjalët) “SUBȞAANALL- LLAAHI UE EL- ȞAMDU LIL-LAAHI / I Patëmetë është Allahu dhe falënderimi i takon
vetëm Allahut”, e mbushin hapësirën midis qiejve dhe tokës.” (Muslimi 223).

SUBȞAAN-ALL-LLAAHI UE BI ȞAMDIHI / I Patëmetë është Allahu dhe falënderimi i përket Atij

Profeti (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Kush thotë: “SUBȞAAN-ALL-LLAAHI UE BI ȞAMDIHI / I Patëmetë është Allahu dhe falënderimi i përket Atij”, njëqind herë në (një) ditë, fshihen (falen) shkarjet (mëkatet) e tij (të vogla) edhe nëse kanë qenë si (sa) shkuma e detit.” (El-Bukhari 6042, Muslimi 2691).

SUBȞAAN-ALL-LLAAHI UE BI ȞAMDIHI, SUBȞAAN-ALL-LLAAHIL AĎȞIIM / I Patëmetë është Allahu dhe falënderimi i përket Atij; I Patëmetë është Allahu i Madhërishëm!

Profeti (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Dy fjalë, janë të lehta për gjuhën, të rënda në peshore, të dashura tek Mëshiruesi: (ato janë) “SUBȞAAN-ALL-LLAAHI UE BI ȞAMDIHI,
SUBȞAAN-ALL-LLAAHIL AĎȞIIM / I Patëmetë është Allahu dhe falënderimi i përket Atij; I Patëmetë është Allahu i Madhërishëm!”.” (El-Bukhari 6304, Muslimi 2694).

ALL-LLAAHU EKBER / Allahu është më i Madhi

Kuptimi është: Allahu është më i Madh se çdo gjë apo çdokush veç Tij. Kjo fjalë thuhet kur kalojmë nga një pozicion i namazit në një tjetër, në ngjitjen e të përpjetave gjatë udhëtimit, gjatë gëzimit dhe po kështu ligjërohet të thuhet në prag të Dy Festave (Fitër dhe Kurban Bajramit), për të shfaqur mirësinë e plotësimit të adhurimeve që na e mbarësoi Allahu – siç thotë Allahu i Madhëruar: “që ta madhëroni Allahun (në fund të agjërimit), për shkak se ju ka drejtuar në rrugë të drejtë”. (El-Bekare: 185).

ESTE-GFIRULL-LLAAH / I kërkoj falje Allahut

Kuptimi është: I kërkoj Allahut të më falë. I Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!),- edhe pse i ishin faluar mëkatet e mëparshme dhe ato të ardhshme [i ishte dhënë: imuniteti nga rënia në mëkatet e mëdha],- thoshte: “Vërtet, unë i kërkoj falje Allahut dhe pendohem para Tij më shumë se shtatëdhjetë herë në (një) ditë.” (El-Bukhari 5948).

LA ȞAULE UE LA ǨU-UETE IL-LEE BIL-LAAH / Nuk ka ndryshim gjendjeje dhe as fuqi për t’u bërë diçka, përveçse falë Allahut

Kuptimi është: Nuk mund të ndodhë asnjë ndryshim, as shndërrim nga një gjendje në një tjetër dhe as mund të posedohet fuqia për ta bërë këtë, përveçse përmes mbarësisë dhe ndihmës prej Allahut.
Profeti (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “A do të të tregojë për një fjalë e cila është thesar prej thesareve të Xhenetit: (është fjala) “LA ȞAULE UE LA ǨU-UETE IL-LEE BIL-LAAH /
Nuk ka ndryshim gjendjeje dhe as fuqi për t’u bërë diçka, përveçse falë Allahut”.” (El-Bukhari 6021, Muslimi 2704). Gjithashtu kjo fjalë thuhet edhe kur dëgjohet thënia e muezinit: “ȞAJ-JE
ĂLES-SALAAH / Ejani në namaz” ose “ȞAJ-JE ĂLEL-FELAAȞ / Ejani në shpëtim”.

BISMIL-LAAH / Me emrin e Allahut

Me kuptimin: Nderohem / Kërkoj ndihmë / Filloj me emrin e Allahut. Është fakt se Kurani ka filluar me “BISMIL-LAAHIR-RAȞMAANIR-RAȞIIM / Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!”, po kështu i Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!) i niste shkresat e tij me të, për të nxjerrë në pah se për të ishte nder që të fillonte me emrin e Allahut … Kjo fjalë thuhet gjithashtu në situata të shumta: kur hamë, kur fillojmë një punë, bisedë, hapim apo mbyllim. Një gjë e tillë,- të filluarit duke kërkuar ndihmën dhe mbarësinë me emrin e Allahut,- është vërtet shumë i nderuar dhe madhështor.

EŬUDHU BIL-LAAHI MINESH-SHEJŤAANIR-RAXHIIM / I kërkoj mbrojtje Allahut, nga shejtani i Mallkuar!

Kuptimi është: Strehohem dhe fortifikohem te mbrojtja e Allahut nga e keqja e shejtanit, i cili është përzënë nga mëshira e Allahut. Kjo fjalë ligjërohet të thuhet para se të lexohet Kuran, kur zemërohesh dhe për largimin e vesveseve (cytjeve) të shjetanit në çdo kohë dhe moment.

ŠAL-LAALL-LLAAHU ĂLEJHI UE SEL-LEM / Mëshira dhe paqja e Allahut qofshin mbi të

Kuptimi është: Lutje për Profetin, për mëshirë, gradë të lartë (bekim) dhe shpëtim në dynja dhe ahiret (amshim). Profeti (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Kush më dërgon mua një salavat
të vetëm [lutje për mëshirë dhe bekim], Allahu ka për ta mëshiruar atë për shkak të saj dhjetë herë.” (Muslimi 384). Në një thënie tjetër, ai (Paqja qoftë mbi të!) thotë: “Njeriu që do të ketë
më përparësi tek unë në Ditën e Gjykimit, është ai që dërgon më shumë salavate mbi mua.” (Tirmidhi 484). Kjo lutje është vaxhib (detyrim) që të bëhet kur përmendet Profeti (Paqja qoftë
mbi të!) dhe ligjërohet të bëhet kurdo, sidomos është sunet i fortë që të bëhet ditën e xhuma dhe pas ezanit. Allahu i Lartësuar ka thënë: “Vërtet, Allahu e bekon të Dërguarin dhe
engjëjt e Tij luten për atë. O besimtarë, lutuni për atë dhe përshëndeteni me “selam”!” (El-Ahzab: 56).

Udhëzuesi i thjeshtuari muslimanit

Muslimi faqe udhëzues lehtësues është versioni elektronik i librit (udhëzues lehtësuesit myslimane), e cila është një bashkëkohore projekte udhëzues kompanisë janë prodhuar më shumë se 15 gjuhë dhe të sigurojë përmbajtjen në një numër të templates elektronike dalluese.

Modern Guide