You are here

PËRMENDJET MË MADHËSHTORE:

×

Error message

Deprecated function: Function create_function() is deprecated in views_php_handler_field->pre_render() (line 202 of /var/www/drupal7-websites/sites/all/modules/contrib/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc).

El-Muauedhat (Mbrojtëset) janë tre sure të shkurtra, që janë nga suret më madhështore të Kuranit.

  1. Surja El-Ikhlas

e cila është një nga suret më madhështore të Kuranit dhe është e barasvlershme me 1/3 e tij, siç ka thënë Profeti (Paqja qoftë mbi të!). (El-Bukhari 6267, Muslimi 811).

“ǨUL HUELL-LLAAHU EȞAD. ALL-LLAAHUŠ-ŠAMED. LEM JELID UE LEM JUULED. UE LEM JEKUL-LEHU KUFU-UEN EȞAD / Thuaj: “Ai është Allahu, Një dhe i
Vetëm! Allahu është Absoluti (i Përjetshmi), të Cilit i përgjërohet gjithçka në amshim. Ai as nuk lind, as nuk është i lindur. Dhe askush nuk është i barabartë (a i krahasueshëm) me Atë!”

“ǨUL HUELL-LLAAHU EȞAD”

Urdhër prej Allahut, që i Dërguari i Tij fisnik (Paqja qoftë mbi të!) të thotë: Vërtet, Allahu është Një dhe i Vetëm, Atij nuk i bëhet shok / partner në adhurim.

“ALL-LLAAHUŠ-ŠAMED”

Allahu është Ai tek i Cili mbështeten dhe strehohen të gjitha krijesat, për të kërkuar përmbushjen e nevojave të tyre

“LEM JELID UE LEM JUULED”

Ai është i pastër (i patëmetë) nga pasja fëmijë ose që të jetë i lindur; pasi Ai është i Pari, para të Cilit nuk ka ekzistuar gjë.

“UE LEM JEKUL-LEHU KUFU-UEN EȞAD”

Ai nuk ka të barasvlershëm ose të ngjashëm me Të, në Veten e Tij hyjnore, pasi Ai është Krijuesi, ndërsa çdo gjë tjetër përveç Tij është e krijuar.
 

  1. Surja El-Felek:

“ǨUL EŬUDHU BI RAB-BIL FELEǨ. MIN SHER-RI MAA KHALEǨ. UE MIN SHER-RI GAASIǨIN IDHEE UEǨAB. UE MIN SHER-RIN-NEF-FEETHEETI FIL ŬǨAD. UE MIN
SHER-RI ȞAASIDIN IDHEE ȞASED / Thuaj: “Kërkoj mbështetje te Zoti i agimit, që të më mbrojë nga sherri i gjithçkaje që Ai ka krijuar dhe nga sherri i natës, kur kaplon terri dhe nga sherri
i falltarëve, që fryjnë në nyje (duke bërë magji) dhe nga sherri i smirëziut, kur vepron me smirë.”

“ǨUL EŬUDHU BI RAB-BIL FELEǨ”

Thuaj (o ti i Dërguar): Strehohem dhe fortifikohem për mbrojtje te Zoti i agimit, pra mëngjesit.

“MIN SHER-RI MAA KHALEǨ”

Nga sherri (e keqja) e të gjitha krijesave [që Ai ka krijuar] dhe nga dëmi i tyre.

“UE MIN SHER-RI GAASIǨIN IDHEE UEǨAB”

Dhe nga sherri i natës shumë të errët, kur ajo hyn dhe depërton, si dhe nga të këqijat dhe dëmtuesit e saj.

“UE MIN SHER-RI NEF-FEETHEETI FIL ŬǨAD”

Dhe nga sherri i falltarëve (magjistarëve), që fryjnë në nyje, për të bërë magji.

“UE MIN SHER-RI ȞAASIDIN IDHEE ȞASED”

Dhe nga sherri i smirëziut- që i urren njerëzit- kur vepron me smirë ndaj njerëzve, ngaqë shikon tek ta dhuntitë që u ka dhënë Allahu, të cilat dëshiron që t’u asgjësohen dhe [me smirën
e tij ai] synon t’i dëmtojë ata.

  1. Surja En-Nas:

“ǨUL EŬUDHU BI RAB-BIN-NAAS. MELIKIN-NAAS. ILAAHIN-NAAS. MIN SHERRIL UES-UAASIL KHAN-NAAS. EL-LEDHII JUES-UISU FI ŠUDUURIN-NAAS. MINEL
XHIN-NETI UEN-NAAS / Thuaj: “Kërkoj mbështetje te Zoti i njerëzve, Sundimtari i njerëzve, i Adhuruari (i vetëm me të drejtë) i njerëzve, nga sherri i djallit cytës që fshihet (pasi cyt) e që hedh dyshime në gjokset e njerëzve, (qoftë ai djall) prej xhindeve apo njerëzve!”

“ǨUL EŬUDHU BI RAB-BIN-NAAS”

Thuaj (o ti i Dërguar): Strehohem dhe fortifikohem për mbrojtje te Zoti i njerëzve, që është i Vetmi i Plotëfuqishëm për ta kthyer mbrapsht të keqen e vesvesit (cytjes).

“MELIKIN-NAAS”

Sundimtari i njerëzve, që i drejton dhe përkryen të gjitha çështjet e tyre dhe që është i panevojshëm për ta.

“ILAAHIN-NAAS”

I Adhuruari i vetëm me të drejtë i njerëzve, nuk është e drejtë që të adhurohet askush veç Tij.

“MIN SHER-RIL UES-UAASIL KHAN-NAAS”

Nga dëmi i djallit që cyt gjatë shkujdesjes dhe që fshihet kur përmendet Allahu.

“EL-LEDHII JUES-UISU FI ŠUDUURIN-NAAS”

Që hedh ligësinë dhe dyshimet në gjokset e njerëzve.

“MINEL XHIN-NETI UEN-NAAS”

Qoftë ai djall prej xhindeve apo njerëzve.

Koha e leximit të Mbrojtëseve:

Leximi i Mbrojtëseve në fjalë, ligjërohet të bëhet çdo mëngjes dhe mbrëmje. Në lidhje me këtë Profeti (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Thuaji: “Kul Hu Allahu Ehad” dhe Dy Mbrojtëset
(“Kul Eudhu bi Rabil Felek” dhe “Kul Eudhu bi Rabi Nas”), kur të ngrysesh dhe të gdhihesh, nga tre herë; ato të mjaftojnë si mbrojtëse nga çdo gjë (e keqe).” (Tirmidhi 3575).

Pas çdo namazi të obliguar, siç ia mësoi këtë Profeti (Paqja qoftë mbi të!) njërit prej sahabëve (shokëve) të tij (Allahu qoftë i kënaqur me ta!). (Ebu Daudi 1523).

Para gjumit; Profeti (Paqja qoftë mbi të!) për çdo natë, kur shtrihej në shtratin e tij, i bashkonte dy pëllëmbët e tij [si në rastin kur bën lutje], pastaj pështynte lehtë (me frymë me
cifla të imta pështyme) në to dhe lexonte [pra pështynte teksa lexonte ose pasi lexonte] në to [dy duart e tij]: “Kul Hu Allahu Ehad”, “Kul Eudhu bi Rabil Felek” dhe “Kul Eudhu bi Rabi Nas”.
Pastaj fshinte me to sa të mundej prej trupit të tij, duke filluar me kokën dhe fytyrën dhe atë që vinte nga trupi i tij. Këtë e bënte tre herë.” (El-Bukhari 4729).

Mbrojtëset në fjalë janë prej më të fuqishmeve sa i përket mbrojtes së njeriut nga magjia dhe e keqja. I Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!) thoshte: “‘EŬUDHU BIL-LAAHI MINEL XHINNETI
UE MINEL ĂJNI / Strehohem tek Allahu që të më mbrojë nga xhindet dhe nga mësyshi i njeriut (smirëzi)”, derisa zbritën Mbrojtëset. Pas kësaj ai i bëri praktikë ato (rukjen / kurimin
përmes Mbrojtëseve, në të shumtën e kohës) dhe i la të tjerat (lutje) veç tyre.” (Tirmidhi 2058).

Udhëzuesi i thjeshtuari muslimanit

Muslimi faqe udhëzues lehtësues është versioni elektronik i librit (udhëzues lehtësuesit myslimane), e cila është një bashkëkohore projekte udhëzues kompanisë janë prodhuar më shumë se 15 gjuhë dhe të sigurojë përmbajtjen në një numër të templates elektronike dalluese.

Modern Guide