You are here

Përmendjet më madhështore:

×

Error message

Deprecated function: Function create_function() is deprecated in views_php_handler_field->pre_render() (line 202 of /var/www/drupal7-websites/sites/all/modules/contrib/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc).

Kurani është fjala e Allahu dhe përmendja më e lartësuar me të cilën përmendet Allahu. Kurdo që muslimani e lexon Kuranin duke meditur në kuptimet e tij, konsiderohet nga përmendësit e Allahut.

Disa prej sureve (kapitujve) dhe ajeteve (vargjeve) më madhështore të Kuranit janë:

Ajeti Kursi

Është ajeti më madhështor në Kuran, siç na ka treguar Profeti (Paqja qoftë mbi të!), nisur nga lartësimi i Allahut dhe atributet e përsosmërisë dhe plotfuqishmërisë së Tij, të ardhura në këtë ajet.

Ai ligjërohet të lexohet në mëngjes, në mbrëmje dhe para gjumit. Në hadith vjen, se atij që e lexon atë para gjumit do t’i vijë prej Allahut dhe nuk do t’i ndahet një (engjëll) mbrojtës dhe shejtani nuk do
t’i afrohet derisa të gdhijë. (El-Bukhari 2187).

Ai lexohet gjithashtu pas namazit. Në lidhje me këtë Profeti (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Atë që e lexon Ajetin Kursi në fund të çdo namazi të obliguar, nuk e pengon që të hyjë në Xhenet përveçse të
vdesë [t’i vijë vdekja].” (En-Nesai, në “El-Kubra” 9848).

“ALL-LLAAHU LAA ILAAHE IL-LAA HUEL-ȞAJ-JUL-ǨAJ-JUUM. LAA TE-KHUDHUHU SINETU-UE LAA NEUM. LEHUU MAA FIS-SEMAA-UAATI UE MAA FIL-ERĎ. MEN DHELLEDHII JESHFEŬ ĬNDEHU, IL-LAA BI IDHINIHI. JEĂLEMU MAA BEJNE EJDIIHIM UE MAA KHALFEHUM, UE LAA JUȞIIŤUUNE BI SHEJ-IN MIN ĬLMIHI IL-LAA BIMAA SHE-E. UESIĂ KURSIJ-JUHUS-SEMAA-UAATI UEL ERĎA, UE LAA JEUUDUHU ȞIFĎȞUHUMAA UE HUEL-ĂLIJ-JUL-ĂĎȞIIM / Allahu! Nuk ka zot tjetër (që meriton adhurimin) përveç Tij, të Gjallit, të Përjetshmit, Mbajtësit të gjithçkaje! Atë nuk e kaplon as dremitja, as gjumi! Atij i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe gjithçka që gjendet në Tokë. Kush mund të ndërhyjë tek Ai për ndokënd pa lejen e Tij? Ai di çdo gjë që ka ndodhur përpara dhe çdo gjë që do të ndodhë pas njerëzve, kurse ata nuk mund të përvetësojnë asgjë nga Dituria e Tij, përveçse aq sa Ai dëshiron. Kursiu [krijesë madhështore e Allahut] i Tij shtrihet mbi qiejt dhe Tokën dhe Ai nuk e ka të rëndë t’i ruajë ato. Ai është i Larti, Madhështori!” (El-Bekare: 255).

“ALL-LLAAHU LAA ILAAHE IL-LAA HU”

Allahu! Nuk ka zot tjetër që meriton adhurimin përveç Tij.

“EL-ȞAJ-JUL-ǨAJ-JUUM”

Të Gjallit në të gjitha kuptimet e jetës së plotë siç i takon madhështisë së Tij; I Përjetshmi dhe Mbajtësi i gjithçkaje, që drejton dhe përkryen gjithçka

“LAA TE-KHUDHUHU SINETU-UE LAA NEUM“

Atë nuk e kaplon as dremitja, as gjumi.

“LEHUU MAA FIS-SEMAA-UAATI UE MAA FIL-ERĎ“

Atij i përket gjithçka që gjendet në gjithësi, në qiej dhe në Tokë. Ai pra është Sunduesi dhe Krijuesi i gjithçkaje.

“MEN DHEL-LEDHII JESHFEŬ ĬNDEHU, IL-LAA BI IDHINIHI“

Askush nuk mund të ndërhyjë tek Ai për ndokënd pa lejen e Tij.

“JEĂLEMU MAA BEJNE EJDIIHIM UE MAA KHALFEHUM“

Ai di çështjet e tyre [krijesave] drejt të cilave ata shkojnë dhe di të shkuarën që ata kanë lënë pas [argument për diturinë e plotë të Tij mbi të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen
e gjithë krijesave].

“UE LAA JUȞIIŤUUNE BI SHEJ-IN MIN ĬLMIHI IL-LAA BIMAA SHE-E”

Asnjë nga krijesat nuk mund të depërtojë në diç nga Dituria e Tij, përveçse aq sa Ai i ka mësuar dhe treguar

“UESIĂ KURSIJ-JUHUS-SEMAA-UAATI UEL ERĎA”

Disa sahabë (Allahu qoftë i kënaqur me ta!), Kursiun e kanë interpretuar se është vendvendosja e dy këmbëve të Tij, siç i takon Lartmadhërisë së Tij [nuk disponohet asnjë thënie autentike ku
të theksohet vendosja e këmbëve të Allahut të Madhëruar në Kursij; por çdo cilësi hyjnore që ka të bëjë me këtë realitet dhe çdo realitet tjetër hyjnor, duhet pohuar si cilësi e Vetes Hyjnore
të Allahut, jo në aspektin e përfshirjes apo ndërfutjes në raport me krijesat]. Kursiu është prej krijesave madhështore të Allahut, që i tejkalon qiejtë dhe tokën për nga madhështia dhe gjerësia
[qiejt dhe toka në krahasim me të, janë si një hallkë e hedhur në shkretëtirë].

“UE LAA JEUUDUHU ȞIFĎȞUHUMAA”

Ai - Lëvduar qoftë! - nuk e ka të rëndë t’i ruajë qiejtë dhe tokën, bashkë me sa gjenden në to.

“UE HUEL-ĂLIJ-JUL-ĂĎȞIIM”

Ai është i Larti me Veten dhe atributet e Tij, mbi të gjitha krijesat e Tij, si dhe tek Ai bashkohen
të gjitha atributet e madhështisë dhe krenarisë.

Udhëzuesi i thjeshtuari muslimanit

Muslimi faqe udhëzues lehtësues është versioni elektronik i librit (udhëzues lehtësuesit myslimane), e cila është një bashkëkohore projekte udhëzues kompanisë janë prodhuar më shumë se 15 gjuhë dhe të sigurojë përmbajtjen në një numër të templates elektronike dalluese.

Modern Guide