Përmendja e Allahut

×

Error message

Deprecated function: Function create_function() is deprecated in views_php_handler_field->pre_render() (line 202 of /var/www/drupal7-websites/sites/all/modules/contrib/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc).

Pozita e përmendjes së Allahut

Në një hadith kudsi (transmetim nga Allahu por që s’është Kuran) Profeti (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Allahu i Lartmadhëruar thotë: “Unë jam në mendimin që robi ka për Mua dhe jam me të kur më përmend. Nëse më përmend në veten e tij, Unë e kujtoj atë në Veten Time dhe nëse më përmend në grup, Unë e kujtoj atë në një grup më të mirë se i tyre.” (El-Bukhari 6970, Muslimi 2675).

I Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë gjithashtu: “A nuk doni t’ju tregoj për punët tuaja më të mira dhe më të pastra (më të zhvilluara) tek Sunduesi juaj; që i lartësojnë më së shumti gradat dhe janë më të mira për ju se shpenzimi i floririt dhe argjendit [për të fituar kënaqësinë e Allahut] dhe që janë më mirë për ju se ta takoni armikun tuaj e t’i godisni ose t’ju godasin në zverqe?!” I thanë: Po. Ai (Paqja qoftë mbi të!) tha: “Përmendja e Allahut të Lartësuar.” (Tirmidhi 3377).

Kur njeriu do një gjë e përmend shpesh atë. E pra, në varësi të vlerës së dashurisë që kemi për Allahun dhe lartësimit që i bëjmë Atij, në varësi të kësaj do të jetë edhe përmendja e Tij në zemrat dhe gjuhët tona. Allahu i Madhëruar ka thënë: “O besimtarë, përmendeni shpesh Allahun dhe lavdërojeni Atë në mëngjes dhe në mbrëmje!” (El-Ahzab: 41-42). Po kështu Allahu e ka konsideruar përmendjen e Tij prej llojeve më të mëdha të shukrit (lëvdimit përmes gjuhës dhe sjelljes) ndaj mirësisë së Tij, duke thënë: “Prandaj, më kujtoni Mua (me namaz e lutje) që Unë t’ju kujtoj (me shpërblime) dhe falënderomëni Mua (duke M’u bindur) e mos i mohoni dhuntitë e Mia (me mosbindje)!” (El-Bekare: 152).

Përmendja e Allahut qëndron në fjalë përmendëse që thuhen me gjuhë, duke qenë të pranishëm në zemër lartësimi i Tij, dashuria për Të dhe shpresa tek Ai. Vlera e shpërblimit që merr përkujtuesi është në varësi të pranisë në zemër të këtyre ndjesive. Kësisoj zemra gjallërohet dhe kraharori zgjerohet. Këtë gjë na e ka sqaruar Profeti (Paqja qoftë mbi të!) përmes fjalës së tij: “Shembulli i kujt e përmend Zotin e tij dhe atij që nuk e përmend Zotin e tij, është si shembulli i të gjallit me të vdekurin.” (El-Bukhari 6044). Pra gjallëria e zemrave dhe dëlirja e shpirtrave realizohet përmes përmendjes së vazhdueshme të
Allahut dhe të folurit privat që robi ia drejton Atij

Ishte dhuntia e Allahut mbi robërit e Tij, që t’u ligjëronte atyre çaste që i gjallërojnë zemrat e tyre. Në këtë kontekst, i Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!) na mësoi disa përmendje që thuhen në çdo kohë, disa të tjera që thuhen për një shkak të caktuar dhe disa që përsëriten për çdo ditë; me qëllim që zemra e muslimanit të mbetet e lidhur me Allahun dhe të distancohet nga njerëzit e shkujdesur
që ndjekin pasionet e tyre, siç e përshkruan këtë i Lartmadhëruari me fjalën e Tij: “Mos dëgjo atë zemrën e të cilit ia kemi lënë mospërfillëse ndaj përmendjes Sonë e, që shkon pas dëshirave të veta, duke shkelur çdo kufi në veprimet e veta.” (El-Kehf: 28).

Në varësi të dashurisë sonë për Allahun dhe lartësimit që ne i bëjmë Atij, është edhe përmendja e Tij me zemrat dhe gjuhët tona

Vendi i dhikrit (përmendjes së Allahut)

Përmendja e Allahut të Lartmadhëruar bëhet në çdo vend dhe gjendje që të jetë njeriu. Allahu i ka lavdëruar besimtarët me fjalën e Tij: “Ata që e përmendin Allahun duke

qëndruar në këmbë, ndenjur ose shtrirë.” (Al Imran: 191). Përjashtim nga përgjithësimi që u cek, bën rasti kur muslimani është në nevojtore. Gjithashtu Allahu i ka lavdëruar edhe
besimtarët që e përmendin Allahun në xhami në mëngjes dhe mbrëmje. Në lidhje me këtë Allahu i Madhëruar thotë: “Në xhamitë, që Allahu ka urdhëruar të ngrihen e të përmendet aty emri i Tij, Atë e lavdërojnë në mëngjes dhe mbrëmje, njerëz, të cilët shitblerja nuk i pengon për të përmendur Allahut.” (En-Nur: 36-37).

A është e detyrueshme që përmendjet të thuhen në gjuhën arabe?

Qëllimi parësor i dhikrit është që zemra ta përmendë Allahun, t’i frikësohet Atij dhe ta madhërojë Atë, duke thënë fjalë që i vërtetojnë dhe ngulisin këto ndjesi në shpirt; gjë e cila ndodh përmes çdo
gjuhe të botës, pasi synimi kryesor është bashkëpunimi i zemrës dhe gjuhës.

Por ka disa përmendje që vijnë vetëm në arabisht, të cilat janë ajetet kuranore, pasi Kurani lexohet vetëm në arabisht dhe duke u mësuar kuptimi i domëthënieve të tij në gjuhët e tjera. Po kësaj kategorie
mund t’i bashkëngjiten edhe disa përmendje të shkurtra që përsëriten në namazin dhe adhurimet tona dhe që muslimani duhet t’i mësojë përmendësh në arabisht dhe të dijë kuptimin e tyre, si p.sh. fjala
(LA ILAAHE IL-LALL-LLAAH / Nuk ka të adhuruar të meritueshëm përveç Allahut; SUBȞAAN-ALLLLAAH / I Patëmetë është Allahu dhe ALL-LLAAHU EKBER / Allahu është më i madhi.

Ndërsa përveç kësaj, muslimani e përmend Allahun si të jetë më në qasje me zemrën e tij, në arabisht ose në gjuhën amtare

“Prandaj, më kujtoni Mua (me namaz e lutje) që Unë t’ju kujtoj (me shpërblime) dhe falënderomëni Mua (duke M’u bindur) e mos i mohoni dhuntitë e Mia (me mosbindje)!”

Udhëzuesi i thjeshtuari muslimanit

Muslimi faqe udhëzues lehtësues është versioni elektronik i librit (udhëzues lehtësuesit myslimane), e cila është një bashkëkohore projekte udhëzues kompanisë janë prodhuar më shumë se 15 gjuhë dhe të sigurojë përmbajtjen në një numër të templates elektronike dalluese.

Modern Guide