You are here

بخش ها

پيام همه ي پيامبران الهي براي اقوامش ان در پرس تش خداي ي يكتا كه شريكي ن دارد و نيز كف ر ورزيدن به آ نچه به جز خدا پرس تش مي ش ود یکسان است. اين همان حقيقت لا اله اله الله و محمد رس ول الله است. اين جمله همان كلماتي اس ت كه با گفتن آ نها ش خص داخل در دين خداوند م يشود.

خداوند به مس لمان دس تور داده اس ت باطن و قلبش را از امراضي چون شرک، حس د، خود ب زرگ بینی و کینه پاک نگه دارد و همچنین ظاه رش را از پلیدی ه ا و کثاف تها حف ظ کن د . هرگاه مس لمان چنین کند مس تحق محبت خداون د م یش ود؛ چنانک ه خداوند می فرمای د « بيگمان...

نماز س تون دین و ارتباط بنده با پروردگار و مولایش است، ب ه همین دلیل نم از بزرگترین و مهمترین عبادات اس ت، خداوند به مسلمان دستور داده در همه ی حالت ها چه در س فر و چه در حضر و چه در س لامتی و چه در بیماری بر نماز پایبند باشد.

خداون د روزه را در هر س ال یک ماه بر مس لمانان فرض نموده اس ت و آن ماه، ماه رمضان اس ت. خداوند روزه را چهارمی ن رک ن از ارکان و پای ههای مهم اس لام قرار داده است. خداوند می فرماید. «اي كساني كه ايمان آورد هايد! بر ش ام روزه واجب شده اس ت، همان گونه كه بر كساني كه پيش از...

خداوند زکات را فرض نموده و آن را سومین رکن از ارکان اسلام قرار داده است و وعده داده کسی که زکات را نپردازد مجازات شدیدی خواهد شد، خداوند برادری با مسلمانان را با توبه و خوناندن نماز و پرداخت زکات پیوند داده و فرموده است: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ...

حج مکه پنجمین رکن از ارکان اس لام اس ت. حج عبادتی اس ت که انواع عبادت های بدنی، قلبی و مالی را در خود جمع نموده اس ت و بر کس ی که از لحاظ جسمی و مالی توانا باش د واجب است یک بار در عمر آن را انجام دهد. خداوند می فرماید: «و حجّ اين خانه واجب الهي اس ت بر كس اني كه توانائي براي...

مرگ نهایت کار نیست، ولیکن مرحله جدیدی برای انسان است که ابتدای زندگی کامل در آخرت می‌باشد و چنانکه اسلام به رعایت حقوق انسان از همان ابتدای ولادت حریص است، به همانگونه بر احکامی که حقوق مرده حفظ ‌گردد و حال خانواده و نزدیکانش رعایت ‌شود تاکید دارد.

اخلاق در اس �ل ام دکوری و تکمیلی نیست، بلکه پاره ای مهم و از همه ی جوانب مرتبط با دین اس ��ت. در اسلام اخلاق مرتبه ای مه ��م و جایگاهی بلند دارد. در همه ی احکام و قوانین اس �ل ام اخلاق هویدا است. پیامبر اسلام برانگیخته شده تا ارزش های اخلاقی را کامل نماید.

اس الم همه ی احکام و قوانینی که از انس ان و حقوق مال یاش دفاع می کنند وضع نموده اس ت، چه انس ان ثروتمن د باش د و چه فقیر. اس الم در هم هی مجالات جامع ه و همراه با هم ه ی پیشرفت های آن در همه ی زمینه ها مشارکت دارد.

غذای حلال در اس �لام جایگاه بالایی دارد و موجب اجابت دعا و برکت در مال و خانواده می گردد. منظ ��ور از غ ��ذای حلال غذایی اس ��ت که مباح باش ��د و به وس ��یله ی مباح کسب شده باشد و با مال مباحی که از ظلم و تعدی بر دیگران به دست نیامد خریداری شده باشد.

لباس یکی از نعمت‌های خداوند است. خداوند فرموده است: يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ  (اعراف: 26) (ای فرزندان آدم! به راستی برای شما لباسی که شرمگاه‌تان را...

اس لام به تثبیت و پایداری خان واده اهمیت فراوانی داده اس ت و آن را از تهدیدات و آسی بها محافظت نمود؛ زیرا با درست شدن و شکل گیری خانواده، درستی فرد و جامعه را تضمین م یشود.

یاد خدا یکی از بزرگترین عبادت های پروردگار است که در دنیا و آخرت برای بنده سودمند است. یاد خدا فرد مسلمان را به خالق بخشنده اش نزدیک و مشرف می گرداند .

راهنماي آسان مسلمان

مسلمان راهنمای سایت تسهیل نسخه الکترونیکی از کتاب (راهنمای تسهیل مسلمان) است که معاصر پروژه های راهنمای شرکت بیش از 15 زبان تولید شده اند و ارائه محتوا در تعدادی از قالب الکترونیکی متمایز است.

الدليل المعاصر