راهنمای آسان مسلمان

احکام ساده و توضیحات شرعی مهم برای مسلمانان در همه عرصه های زندگی

ايمان مسلمان

پيام همه ي پيامبران الهي براي اقوامش ان در پرس تش خداي ي يكتا كه شريكي ن دارد و نيز كف ر ورزيدن به آ نچه به جز خدا پرس تش مي ش ود یکسان است. اين همان حقيقت لا...

پاکیزگی مسلمان

خداوند به مس لمان دس تور داده اس ت باطن و قلبش را از امراضي چون شرک، حس د، خود ب زرگ بینی و کینه پاک نگه دارد و همچنین ظاه رش را از پلیدی ه ا و کثاف تها حف...

نماز مسلمان

نماز س تون دین و ارتباط بنده با پروردگار و مولایش است، ب ه همین دلیل نم از بزرگترین و مهمترین عبادات اس ت، خداوند به مسلمان دستور داده در همه ی حالت ها چه در س فر و...

روزه

خداون د روزه را در هر س ال یک ماه بر مس لمانان فرض نموده اس ت و آن ماه، ماه رمضان اس ت. خداوند روزه را چهارمی ن رک ن از ارکان و پای ههای مهم اس لام قرار داده...

زکات

خداوند زکات را فرض نموده و آن را سومین رکن از ارکان اسلام قرار داده است و وعده داده کسی که زکات را نپردازد مجازات شدیدی خواهد شد، خداوند برادری با مسلمانان را با توبه و خوناندن...

حج

حج مکه پنجمین رکن از ارکان اس لام اس ت. حج عبادتی اس ت که انواع عبادت های بدنی، قلبی و مالی را در خود جمع نموده اس ت و بر کس ی که از لحاظ جسمی و مالی توانا باش د...

مرگ و جنازه

مرگ نهایت کار نیست، ولیکن مرحله جدیدی برای انسان است که ابتدای زندگی کامل در آخرت می‌باشد و چنانکه اسلام به رعایت حقوق انسان از همان ابتدای ولادت حریص است، به همانگونه بر احکامی...

اخلاق مسلمان

اخلاق در اس �ل ام دکوری و تکمیلی نیست، بلکه پاره ای مهم و از همه ی جوانب مرتبط با دین اس ��ت. در اسلام اخلاق مرتبه ای مه ��م و جایگاهی بلند دارد. در همه ی احکام و قوانین اس �ل ام...

معاملات مالي

اس الم همه ی احکام و قوانینی که از انس ان و حقوق مال یاش دفاع می کنند وضع نموده اس ت، چه انس ان ثروتمن د باش د و چه فقیر. اس الم در هم هی مجالات جامع ه و...

غذاها و نوشيدني ها

غذای حلال در اس �لام جایگاه بالایی دارد و موجب اجابت دعا و برکت در مال و خانواده می گردد. منظ ��ور از غ ��ذای حلال غذایی اس ��ت که مباح باش ��د و به وس ��یله ی مباح کسب شده باشد و...

لباس

لباس یکی از نعمت‌های خداوند است. خداوند فرموده است: يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ...

خانواده مسلمان

اس لام به تثبیت و پایداری خان واده اهمیت فراوانی داده اس ت و آن را از تهدیدات و آسی بها محافظت نمود؛ زیرا با درست شدن و شکل گیری خانواده، درستی فرد و جامعه را تضمین م یشود.

اذکار و دعاها

یاد خدا یکی از بزرگترین عبادت های پروردگار است که در دنیا و آخرت برای بنده سودمند است. یاد خدا فرد مسلمان را به خالق بخشنده اش نزدیک و مشرف می گرداند .

ايمان مسلمان

پيام همه ي پيامبران الهي براي اقوامش ان در پرس تش خداي ي يكتا كه شريكي ن دارد و نيز كف ر ورزيدن به آ نچه به جز خدا پرس تش مي ش ود یکسان است. اين همان حقيقت لا...

پاکیزگی مسلمان

خداوند به مس لمان دس تور داده اس ت باطن و قلبش را از امراضي چون شرک، حس د، خود ب زرگ بینی و کینه پاک نگه دارد و همچنین ظاه رش را از پلیدی ه ا و کثاف تها حف...

نماز مسلمان

نماز س تون دین و ارتباط بنده با پروردگار و مولایش است، ب ه همین دلیل نم از بزرگترین و مهمترین عبادات اس ت، خداوند به مسلمان دستور داده در همه ی حالت ها چه در س فر و...

روزه

خداون د روزه را در هر س ال یک ماه بر مس لمانان فرض نموده اس ت و آن ماه، ماه رمضان اس ت. خداوند روزه را چهارمی ن رک ن از ارکان و پای ههای مهم اس لام قرار داده...

زکات

خداوند زکات را فرض نموده و آن را سومین رکن از ارکان اسلام قرار داده است و وعده داده کسی که زکات را نپردازد مجازات شدیدی خواهد شد، خداوند برادری با مسلمانان را با توبه و خوناندن...

حج

حج مکه پنجمین رکن از ارکان اس لام اس ت. حج عبادتی اس ت که انواع عبادت های بدنی، قلبی و مالی را در خود جمع نموده اس ت و بر کس ی که از لحاظ جسمی و مالی توانا باش د...

مرگ و جنازه

مرگ نهایت کار نیست، ولیکن مرحله جدیدی برای انسان است که ابتدای زندگی کامل در آخرت می‌باشد و چنانکه اسلام به رعایت حقوق انسان از همان ابتدای ولادت حریص است، به همانگونه بر احکامی...

اخلاق مسلمان

اخلاق در اس �ل ام دکوری و تکمیلی نیست، بلکه پاره ای مهم و از همه ی جوانب مرتبط با دین اس ��ت. در اسلام اخلاق مرتبه ای مه ��م و جایگاهی بلند دارد. در همه ی احکام و قوانین اس �ل ام...

معاملات مالي

اس الم همه ی احکام و قوانینی که از انس ان و حقوق مال یاش دفاع می کنند وضع نموده اس ت، چه انس ان ثروتمن د باش د و چه فقیر. اس الم در هم هی مجالات جامع ه و...

غذاها و نوشيدني ها

غذای حلال در اس �لام جایگاه بالایی دارد و موجب اجابت دعا و برکت در مال و خانواده می گردد. منظ ��ور از غ ��ذای حلال غذایی اس ��ت که مباح باش ��د و به وس ��یله ی مباح کسب شده باشد و...

لباس

لباس یکی از نعمت‌های خداوند است. خداوند فرموده است: يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ...

خانواده مسلمان

اس لام به تثبیت و پایداری خان واده اهمیت فراوانی داده اس ت و آن را از تهدیدات و آسی بها محافظت نمود؛ زیرا با درست شدن و شکل گیری خانواده، درستی فرد و جامعه را تضمین م یشود.

اذکار و دعاها

یاد خدا یکی از بزرگترین عبادت های پروردگار است که در دنیا و آخرت برای بنده سودمند است. یاد خدا فرد مسلمان را به خالق بخشنده اش نزدیک و مشرف می گرداند .

برای همه فصل از راهنمای تسهیل مسلمان اینجا را کلیک کنید

مقدمه کتاب

بزرگترین منزلت انسان عبودیت و بندگی الله و اطاعت از دستورات او است، زیرا صلاح دنیا و آخرت در آن می باشد، پس همه دین آسانی و خیر و صلاح است. و این عبودیت و بندگی شامل همه جوانب زندگی می شود و شایسته است که با علم و بصیرت همراه باشد، تا پاداش آن کامل و با آن از لغزش ها و عدول از حق نجات...

راهنماي آسان مسلمان

مسلمان راهنمای سایت تسهیل نسخه الکترونیکی از کتاب (راهنمای تسهیل مسلمان) است که معاصر پروژه های راهنمای شرکت بیش از 15 زبان تولید شده اند و ارائه محتوا در تعدادی از قالب الکترونیکی متمایز است.

الدليل المعاصر