You are here

Vjerovanje u Allahova lijepa imena i svojstva savršenstva – esmaul-husna ve sifat

Kur’an na više mjesta potvrđuje obavezu i potrebu ljudi da upoznaju svoga Gospodara: Njegova lijepa imena i svojstva savršenstva, kako bi se time okoristili u svakodnevnom životu, da Ga mole, dozivaju i da u praksi traže i primjećuju tragove i refleksiju tih imena i svojstava, da budu na jasnom putu i žive s osjećajem sigurnosti i neoborivim argumentom.

Musliman vjeruje u sve ono što je Uzvišeni Allah kazao o Sebi i što je Njegov poslanik Muhammed, Allah mu mir i spas darovao, kazao i potvrdio za Uzvišenog Gospodara, onako kako to dolikuje veličini i savršenstvu Svemogućeg Allaha.

Svevišnji Allah ima najljepša imena i svojstva savršenstva, On u tome nema sudruga i niko Mu nije ravan ni sličan. On je objavio: “Niko nije kao On, On sve čuje i sve vidi” (Eš-Šura, 11). Naš Gospodar je čist od bilo kakvog poređenja i sličnosti sa Svojim stvorenjima, kako u imenima tako i u svojstvima i radnjama. 

“Reci: ‘Zovite: Allah, ili zovite: Milostivi, a kako god Ga budete zvali, Njegova su imena najljepša.’” (El-Isra, 110)

Neka Allahova lijepa imena

Er-Rahman, Er-Rahim – Milostivi, Svemilosni

Sa ova dva imena Uzvišeni je Allah počeo suru El-Fatiha, početak svoje Knjige, i prvo čime je On ukazao na Sebe jesu ova dva imena s kojima je počeo svaku suru – odlomak u Kur’anu, kao jasan znak i naslov upute i Njegove dobrote prema ljudima: Bismillahir-Rahmanir-Rahim! – U ime Allaha, Milostivog, Svemilosnog!

Svemilosni Allah, iz Svoje dobrote prema vjernicima,  stavio je u obavezu Sebi, iako Njemu niko ne može ništa narediti ni obavezati Ga nečim, da bude milostiv. Njegova milost obuhvata sva stvorenja, čak sva milost i samilost koju ljudi pokazuju jedni prema drugima: majka prema djetetu, olakšavanje poslova i stjecanje opskrbe, sve su to tragovi Njegove milosti prema stvorenjima. On je kazao: “Zato pogledaj tragove Allahove milosti – kako On oživi zemlju nakon mrtvila njezina!” (Er-Rum, 50)

 Jednom prilikom Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, dok je bio sa svojim drugovima, vidio je majku kako užurbano i usplahireno traga za svojim malim izgubljenim djetetom, pa kada ga je pronašla, stisnula ga je u zagrljaj i privila na svoja prsa, na što je Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, upitao: “Šta mislite, da li bi ova žena bacila svoje dijete u vatru?” Ashabi odgovoriše: “Ne, iako je kadra to učiniti!” Na to Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, dodade: “Allah je doista milostiviji prema Svojim robovima od ove žene prema svome djetetu.” (El-Buhari, 5653, i Muslim, 2754)

Allahova je milost sasvim nešto drugo i veće, ljepše i neopisivo. Njegovu milost ne možemo ograničiti, sagledati ili na neki način predstaviti. Da ljudi znaju širinu Allahove milosti, niko u beznađe ne bi pao ili nesretan bio.  

U milosti koju životinje pokazuju prema svojim mladučadima primjećujemo ljepotu i blagost Allahove milosti prema stvorenjima.

Allahova se milost iskazuje na dva načina:

  1. Milost koju Svevišnji daje svim stvorenjima: ljudima, životinjama, mrtvoj prirodi..., pa preko te milosti bivaju im olakšani poslovi i život na dunjaluku, kako se u Kur’an govori: “Gospodaru naš, Ti si milošću i znanjem sve obuhvatio.” (Gafir, 7)
  2. Posebna Allahova milost, koju On pokazuje i daruje vjernicima, preko koje ih upućuje na pokornost i činjenje ibadeta Njemu, olakšava im dobro, učvršćuje ih na Pravome putu, oprašta im, prelazi preko njihovih loših postupaka, spašava ih Vatre i uvodi ih tom milošću u Džennet. On je rekao: “On je prema vjernicima samilostan – a na Dan kad oni pred Njega stanu, On će ih pozdravljati sa: ‘Mir vama!’ – i On im je pripremio nagradu plemenitu.” (El-Ahzab, 43–44) 

Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Znajte da nikoga od vas njegova djela neće uvesti u Džennet!” Prisutni upitaše: “Zar ni tebe, Allahov Poslaniče?” On odgovori: “Ne, ni mene, osim ako me Allah ne obaspe Svojom milošću.” (Muslim, 2816)

Što više čovjek čini dobra, pokorava se Svevišnjem Allahu, on je bliži Njegovoj milosti i povećava se njegov udio u milosti Milostivog, o čemu je Uzvišeni Gospodar objavio: “Milost Allahova doista je blizu onih koji dobra djela čine…” (El-A’raf, 56) 

Es-Semi’, El-Besir – On sve čuje, On sve vidi

Svevišnji Allah čuje sve glasove, bez obzira na vrstu jezika, različitost potreba stvorenja, jer kod Njega je tajno i javno isto, a glasno i tiho podjednako. Kada su neke mušričke neznalice za vrijeme objave pomislili da Uzvišeni Allah ne poznaje i ne čuje njihove skrivene tajne razgovore, On je objavio: “Zar oni misle da Mi ne čujemo šta oni nasamo razgovaraju i kako se među sobom dogovaraju? Čujemo Mi, a izaslanici Naši, koji su uz njih, zapisuju.” (Ez-Zuhruf, 80)   

Svevišnji Allah vidi svaku stvar, ma koliko mala bila, Njemu ništa nije skriveno i nedostupno. Poslanik Ibrahim, Allah mu mir i spas darovao, kori svoga oca što, pored stvarnog Gospodara, obožava kipove, koji niti čuju niti vide: “O oče moj, zašto se klanjaš onome koji niti čuje niti vidi, niti ti može od ikakve koristi biti?” (Merjem, 42) 

Kada čovjek spozna da Uzvišeni Allah sve čuje i sve vidi, da Mu ništa nije skriveno ni na Zemlji, ni na nebu, to  u njegovo srce ulijeva strahopoštovanje i osjećaj pažnje kako da postupa i radi jer je svjestan Allahovog motrenja. Tada pravi Božiji rob pazi na svoj govor i vodi računa o tome da ne laže, da ne vrijeđa, te čuva svoje tijelo da ne posegne za grijehom, da ne uzima haram, da ne kroči tamo gdje se griješi, pazeći da svojim ponašanjem ne izazove gnjev i srdžbu Onoga koji sve vidi. U takvom stanju čovjek pazi da sve blagodati koje ima, od tijela i drugih blaga kojima ga obasipa Svemilosni Allah, koristi samo u ono čime je zadovoljan njegov Gospodar i što On, Svevišnji, voli, jer je svjestan da je Njemu poznata i tajna i javna strana ljudskog života. Iz tog je razloga Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, definirao najviši stupanj vjerovanja ihsanom – dobročinstvom: “Da robuješ – pokoravaš se Allahu kao da Ga vidiš, jer iako ti Njega ne vidiš, On tebe doista vidi.” (El-Buhari, 50, i Muslim, 9)

El-Hajj, El-Kajjum – Živi, Vječni, Onaj koji sve uzdržava 

Uzvišeni Allah ima potpuni život, koji nema početka niti ima kraj – smrt, život koji nema nikakvu manjkavost, slabost, On je čist od bilo kakvog nedostatka. Njegov život podrazumijeva i apsolutno savršena svojstva: znanje, sluh, vid, moć, htijenje itd. Onaj ko ima ovakva svojstva, doista ima pravo da Mu se klanja i pokorava, da se obožava, da se od Njega moli, u Njega pouzdaje, o čemu je On objavio: “I pouzdaj se u Živoga, koji neće umrijeti.” (El-Furkan, 58) 

Arapska kaligrafija – krasnopis kojim su ispisana Allahova imena El-Hajj i El-Kajjum

Značenje Allahovog imena El-Kajjum – Vječni, Uzdržavatelj, koji sam o Sebi opstoji

Ovo Allahovo lijepo ime upućuje na dvije činjenice:

  1. Da je On neovisan o Svojim stvorenjima, kako je i rekao u Kur’anu: “O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je nezavisan i hvale dostojan” (El-Furkan, 15). On je u svakom pogledu neovisan o stvorenjima, Njemu ništa ne koristi njihova pokornost, niti Mu škode njihov neposluh i griješenje. U Kur’anu je objavio: “A onaj ko se bori – bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti” (El-Ankebut, 6), a u drugom ajetu, jezikom poslanika Musaa, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Ako budete nezahvalni i vi i svi drugi na Zemlji – pa, Allah, doista, ni o kome nije ovisan i On je jedini hvale dostojan.” (Ibrahim, 8)
  2. Allahovo ime El-Kajjum upućuje na Njegovu moć i apsolutno uređivanje i određivanje svega što se vezuje za stvorenja. On je njihov izdržavatelj i održavatelj, a sva stvorenja ovise o Njemu, ne bi mogla bez Njega. Sve što čovjek primjećuje: savršeni red i funkcioniranje svemira i stvorenja u njemu, samo su dijelovi tragova Allahovog uzdržavanja i održavanja stvorenoga. On je o tome kazao, poričući ponašanje mušrika – mnogobožaca: “Zar Allahu, koji nad svakim bdi, što god uradi, zar da Njemu druge smatraju ravnim?” (Er-Ra‘d, 33) Također je objavio: “Allah brani da se ravnoteža nebesa i Zemlje poremeti. A da se poremete, niko ih drugi osim Njega ne bi zadržao.” (Fatir, 41)

Da dva Allahova lijepa imena: El-Hajj i El-Kajjum, uvijek se navode zajedno, jer imaju posebna i međusobno prožeta značenja koja u poniznoj dovi prikazuju pravu slabost i ovisnost roba o Gospodaru, pa je i Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao molio: “O Živi, Uzdržavatelju, milost Tvoju prosim…” (Et-Tirmizi, 3524) 

Plodovi vjerovanja u Allahova lijepa imena i svojstva savršenstva 

  1. Povećanje spoznaje o Uzvišenom Allahu Onaj ko povjeruje u Allahova lijepa imena i Njegova svojstva savršenstva, povećat će svoju spoznaju o Svemilosnom Allahu, njegovo će se vjerovanje povećati i postati jače, uvjerenje u Allahovu jednoću osnažit će se, a srce će se ispuniti još većom ljubavlju i čežnjom prema Uzvišenom Allahu, poštovanjem i potpunom predanošću Njemu, Svemogućem.
  2. Spominjanje i veličanje Uzvišenog Allaha Njegovim lijepim imenima, a to je ustvari i najodabraniji zikr – slavljenje i hvaljenje Uzvišenog Allaha. On je objavio u Kur’anu: “O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite.” (El-Ahzab, 41)
  3. Upućivanje dove  i traženje pomoći od Uzvišenog Allaha Njegovim lijepim imenima. On je u Kur’anu kazao: “Allah ima najljepša imena i vi Ga molite njima” (El-A’raf, 180), naprimjer, da molitelj u dovi kaže: “O Opskrbitelju (ja Rezzaku), opskrbi me! O Ti koji pokajanja primaš (ja Tevvabu),  primi moje pokajanje! O Milostivi (ja Rahimu), smiluj mi se!”

Najveći stupnjevi vjerovanja – čvrstog uvjerenja 

  • Iman – vjerovanje ima svoje stupnjeve; opada ili se smanjuje ako musliman počini grijeh i u onoj mjeri koliko je zanesen i nemaran u pogledu vjerskih obaveza. Iman također raste i povećava se svaki put kada vjernik učini dobro djelo, ibadet i osjeti strah od Uzvišenog Allaha.
  • Najveći stupanj vjerovanja jest ihsan (stanje potpunog dobročinstva i predanosti Uzvišenom Allahu) – kako se naziva u šerijatskim tekstovima, a definiran je riječima Poslanika, Allah mu mir i spas darovao: “Da robuješ – pokoravaš se Allahu kao da Ga vidiš, jer iako ti Njega ne vidiš, On tebe doista vidi!” (El-Buhari, 50, i Muslim, 8)
  • Budi svjestan u svakom stanju: dok sjediš ili stojiš, kada se šališ, a i kad si ozbiljan, da te Svevišnji Allah vidi i prati. Iz tog razloga, ne čini grijeh kad znaš da te Uzvišeni Allah vidi. Kada znaš da je Svemilosni Allah uz tebe, ne dopusti da te obuzmu strah i beznađe. Kako se možeš osjećati usamljenim ako u svojim dovama i namazu dozivaš i moliš Uzvišenog Allaha?! Kako ti duša može uljepšati grijeh ako si uvjeren da Sveznajući Allah poznaje tvoju skrivenu i javnu stranu života?! Pa čak i kada posrneš i pogriješiš, povratiš se i pokaješ, zamoliš oprost od Uzvišenog Allaha, a On ti oprosti i pokajanje usliša.

Putokazi Uspjeha

Web stranica Putokazi Uspjeha je elektronska verzija knjige (Putokazi Uspjeha) ona je jedan od projekata kompanije “MODERN GUIDE”, čiji je sadržaj dostupan na više od petnaest jezika i u prepoznatljivim elektronskim predlošcima.

Modern Guide