You are here

Të drejtat e fëmijëve

Babai duhet të vetëdijesohet se shpenzimi i tij për fëmijët e vet dhe futja e gëzimit në zemrat e tyre, është një adhurim për të cilin ai shpërblehet

  • Babai të zgjedhë një bashkëshorte të mirë, që të jetë nënë e mirë. Kjo është dhurata më e madhe që një baba mund t’u bëjë fëmijëve të tij.
  • T’u vihen emra të bukur, sepse këta emra do të jenë shenjë e pandashme për fëmijët në jetën e tyre.
  • Të edukohen mirë, t’u bëhet feja e dashur e t’u mësohen parimet e saj. Profeti (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
    “Secili prej jush është bari dhe përgjegjës për ata që ka në përgjegjësi. Udhëheqësi është bariu dhe përgjegjësi për shtetasit e tij; burri është bariu dhe përgjegjësi për
    familjarët e tij; gruaja është kujdestare dhe përgjegjëse për shtëpinë e bashkëshortit dhe fëmijët e tij; shërbëtori është bari dhe përgjegjës për pasurinë e zotërisë së tij. Pra, të gjithë ju jeni barinj dhe përgjegjës për ata që keni në përgjegjësi.” (El-Bukhari 2416, Muslimi 1829). Prindërit e nisin edukimin e fëmijëve nga gjërat më të rëndësishme, shkallë – shkallë. Kështu, fillojnë t’i edukojnë fëmijës besimin e drejtë e të pastër nga paganizmi e bidatet (herezitë / sajesat në fe); më pas vijojnë me adhurimet, veçanërisht namazin; e më tej e edukojnë fëmijën me cilësitë e larta morale, etikën e lavdërueshme dhe me çdo gjë të mirë e të virtytshme. Kjo është një nga veprat më madhështore tek Allahu.
  • Shpenzimet: Babai duhet të shpenzojë për mbajtjen e fëmijëve të tij, qofshin meshkuj apo femra. Nuk lejohet që ai të neglizhojë në këtë pikë, por duhet ta kryejë atë në formën më të mirë, sipas mundësive që ka. I Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “I mjafton personit si mëkat që të mos tregojë kujdes [në të ushqyer] për kë e ka për detyrë që ta ushqejë.” (Ebu Daudi 1692). Në lidhje me kujdesin dhe shpenzimin, veçanërisht për vajzat, Profeti (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:

“Atij që kujdeset për vajzat dhe sillet hijshëm me to, ato do t’i bëhen mbulojë mbrojtëse nga zjarri.” (El- Bukhari 5649, Muslimi 2629).

  • Drejtësia mes fëmijëve, meshkuj a femra qofshin, siç ka thënë Profeti (Paqja qoftë mbi të!): “Kini frikë Allahun dhe bëni drejtësi midis fëmijëve tuaj.” (El-Bukhari 2447, Muslimi 1623). Kështu, nuk lejohet të parapëlqehen femrat ndaj meshkujve dhe anasjelltas, sepse kjo shkakton probleme shumë të mëdha, të cilat Allahu i di më mirë.

دليل المسلم الميسر

مسلم سہولت گائیڈ سائٹ ایک معاصر گائیڈ کمپنی منصوبوں 15 سے زائد زبانوں کی پیداوار اور مخصوص الیکٹرانک ٹیمپلیٹس میں سے ایک بڑی تعداد میں مواد فراہم کیا گیا ہے جو اس کتاب (مسلم سہولت گائیڈ) کی الیکٹرانک ورژن ہے.

الدليل المعاصر