You are here

Syirik

  • Perbuatan syirik sangat bertentangan dengan keimanan kepada uluhiyah dan keesaan Allah . Jika mengesakan Allah dalam beribadah adalah kewajiban utama seorang Muslim, maka syirik adalah dosa terbesar yang tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat. Allah  berfirman, “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik itu, bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya.” (An-Nisaa`: 48)
    Ketika Rasulullah  ditanya tentang dosa apakah yang paling besar di sisi Allah, maka beliau menjawab, “Menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia yang menciptakanmu.” (HR. Al-Bukhari, no. 4207 dan Muslim, no. 86)
  •  Syirik juga merusak dan menghancurkan ketaatan. Allah  berfirman, “Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.” (Al-An’am: 88)
    Orang musyrik juga diancam dengan siksaan api neraka jahannam yang abadi. Allah  berfirman,“Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan baginya surga, dan tempatnya ialah neraka.” (Al-Maa`idah: 72)

Dua Macam Syirik: Syirik Besar dan Syirik Kecil

  1.  Syirik Besar.: وYaitu ketika seorang hamba mempersembahkan peribadatannya kepada selain Allah. Setiap perkataan dan perbuatan yang disukai Allah, dan dipersembahkan untuk-Nya, maka ini merupakan refleksi tauhid dan keimanan. Namun jika semua itu dipersembahkan kepada selain Allah, maka ini adalah syirik dan kekafiran.

Contoh perbuatan syirik adalah ketika seseorang memanjatkan doa (permohonan) kesembuhan kepada selain Allah; meminta kelapangan rezeki, bertawakkal kepada selain-Nya, dan bersujud kepada selain-Nya. 

Allah  berfirman, “Dan Tuhanmu berfirman, ‘Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan doamu.” (Ghafir: 60)

Allah  juga berfirman, “Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang yang beriman.” (Al-Maa`idah: 23)

Allah  berfirman lagi, “Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia).” (An-Najm: 62)
Barangsiapa yang menyekutukan Allah dalam ibadahnya, maka dia telah musyrik dan kafir.

  1. Syirik Kecil.: Yaitu setiap perkataan dan perbuatan yang mengantarkan kepada musyrik besar, dan segenap cara yang membuat seseorang terjerumus ke dalam syirik besar.
     

-1  Contohnya adalah:  riya (sifat ingin dilihat orang). Seseorang terkadang melaksanakan shalat dalam waktu yang sangat lama, bertujuan agar dilihat oleh orang lain, atau mengeraskan suara dalam membaca Al-Qur`an dan wirid supaya didengar dan mendapatkan pujian orang lain. Rasulullah  bersabda, “Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil.” Para sahabat bertanya, “Apakah syirik kecil wahai Rasulullah  ?” Beliau menjawab, “Riya.” (HR. Ahmad, no. 23630) 

-2 Perkataan-perkataan:  yang dilarang karena bertentangan dengan kesempurnaan tauhid, seperti bersumpah dengan selain nama Allah, seperti: “demi hidupmu”, “demi nabi ”, dan seterusnya. Padahal Rasulullah  bersabda, “Barangsiapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh ia telah kafir atau syirik.” (HR. Ahmad, Tirmidzi dan Hakim)

Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia yang menciptakan. 

Apakah Memohon Bantuan Orang Lain termasuk Syirik?

Islam datang untuk melepaskan akal manusia dari belenggu takhayul dan dajjal, serta membebaskan jiwa dari ketundukan kepada selain Allah.

Dengan demikian, Islam melarang meminta bantuan kepada orang mati, benda mati, atau takut dan tunduk kepada benda-benda mati lainnya. Karena semua itu termasuk perbuatan khurafat dan syirik. 

Sedangkan meminta kepada orang yang masih hidup untuk memberi bantuan dalam persoalan yang tidak mampu dikerjakan sendiri, maka hal itu diperbolehkan dalam Islam. Misalnya, seseorang meminta tolong diselamatkan agar tidak tenggelam, karena dia tidak bisa berenang, atau meminta seseorang agar ikut mendoakannya kepada Allah.

Panduan Praktis Muslim

Website Panduan Praktis untuk Muslim adalah laman elektronik dari buku Panduan Praktis untuk Muslim. Ini merupakan produk terbaru dari Modern Guide Company dan telah diproduksi ke dalam 15 bahasa. Tersedia pula berbagai aplikasi menarik untuk gadget yang memuat konten buku ini.

Modern Guide