You are here

Obavljanje namaza zajednički, u džematu

Uzvišeni je Allah naredio muškarcima da pet dnevnih namaza obavljaju u džematu. O vrijednosti namaza u džematu zabilježena su brojna predanja od Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, a u jednom se navodi: “Namaz obavljen u džematu vrijedi dvadeset sedam puta više od namaza koji čovjek obavi samostalno.” (El-Buhari, 619, i Muslim, 650)

Da bi se uspostavio džemat i  obavio zajednički namaz, potrebne su najmanje dvije osobe: imam – osoba koja predvodi namaz u džematu i  muktedija – osoba koja slijedi imama u zajedničkom namazu. Najdraži džemati Svemilosnom Allahu jesu oni koji su najbrojniji. 

Ashabi su se brižno odnosili prema namazu u džematu, smatrajući izostavljanje zajedničkog namaza u džamiji jednom osobinom licemjerstva – nifaka.

Šta znači slijeđenje imama u namazu

To je vezivanje svoga namaza za namaz imama koji predvodi namaz u džematu, slijedeći ga u namaskim radnjama: stajanju, rukūu, sedždi, prateći njegovo učenje Kur’ana – kiraet i obavljajući sve namaske  radnje  sa  imamom, bez razilaženja ili prestizanja.

Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Imam je postavljen da se slijedi, pa kada izgovori tekbir, isto učinite nakon njega, a nemojte da izgovarate tekbir prije nego što to imam učini. Kada on učini rukū, i vi učinite nakon njega, a nemojte da idete na rukū prije nego što to imam učini. Kada imam kaže: Semi‘allahu limen hamideh!, vi recite: Rabbena ve lekel-hamd! Kada se imam spusti na sedždu, i vi to učinite nakon njega, a nemojte ići na sedždu prije nego što to on uradi…” (El-Buhari, 701, Muslim, 414, i Ebu Davud, 603)

Ko ima prednost u predvođenju namaza u džematu

Prilikom izbora imama za predvođenje namaza izabrat će se onaj koji najviše zna Kur’ana napamet, zatim njemu najbliži u znanju i tako redom, kako je i oporučio Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao: “Namaz će u grupi predvoditi onaj koji najbolje poznaje Kur’an. Ako su u poznavanju Kur’ana isti, onda upućeniji u sunnet – praksu Allahovog Poslanika.” (Muslim, 673)

Kako se poredati u namazu, gdje stoji imam, a gdje muktedije

Imam će u predvođenju namaza istupiti naprijed, a muktedije će se poredati u saf iza njega. Prvo se popunjava prvi saf, drugi, treći i tako redom. Ako namaz u džematu obavljaju samo imam i jedan muktedija, muktedija će tada stati sa desne strane imama.

Kako nadoknaditi propušteni dio namaza kada se zakasni u džemat

Ko zakasni na početak namaza u džematu, pridružit će se klanjačima tako što će slijediti imama u svim radnjama do predaje selama, a onda će ustati i samostalno dovršiti preostali dio namaza.

Šta se smatra prispijećem na rekat u namazu

Prispijeće na namaz računa se po broju rekata. Onome ko prispije da obavi rukū sa imamom, računa se da je prispio na taj rekat. Onaj ko propusti obaviti rukū sa imamom, propustio je jedan rekat namaza, bez obzira na to šta sve drugo sustigao od dova i zikra na tom rekatu.

Neki primjeri prispijevanja na namaz u džematu

  • Ko uspije obaviti drugi, zadnji rekat sa imamom na sabah-namazu, obavezan je da, nakon što imam završi namaz predajom selama, ustane i samostalno dovrši obavljanje još jednog propuštenog rekata sve do selama, jer sabah-namaz ima dva obavezna rekata.
  • Ko se pridruži džematu na akšam-namazu na posljednjem sjedenju, dužnost mu je da poslije imamovog selama, obavi tri rekata akšama u cijelosti, jer se namazu priključio tek na posljednjem sjedenju, a prispijevanje na rekat broji se kad obavi rukū sa imamom.
  • Ko pristigne na podne-namaz u džematu na treći rekat, dok je imam na rukūu, računa se da je sa imamom obavio dva rekata (za muktediju su to prvi i drugi rekat). Nakon imamovog selama u namazu, ustat će i dovršiti klanjanje namaza: dva dodatna, zadnja rekata, s obzirom na to da je podne četverorekatni namaz.

Putokazi Uspjeha

Web stranica Putokazi Uspjeha je elektronska verzija knjige (Putokazi Uspjeha) ona je jedan od projekata kompanije “MODERN GUIDE”, čiji je sadržaj dostupan na više od petnaest jezika i u prepoznatljivim elektronskim predlošcima.

Modern Guide