You are here

Ukopavanje umrle osobe u kabur

Propisano je da se umrla osoba ukopa u zemlju kao što to čini većina naroda u svijetu još od doba vjerovjesnika Adema, Allah mu mir i spas darovao. To je oblik počasti čovjeku s jedne strane, a istovremeno zaštita zdravlja i života živih, s druge strane.

Što se tiče dubine kabura, sa šerijatskog aspekta dovoljno je da se ukopa na tolikoj dubini da ne mogu doći zvijeri i druge životinje  i skrnaviti grob, odnosno ukopano tijelo, te da nagrnuta zemlja ne može biti odnesena kišnom bujicom i da štiti žive od neugodnih mirisa prilikom razlaganja tijela.

Kabur je džennetska bašča ili džehennemska provalija – zavisno od djela umrloga.

Prilikom dženaze i ukopa treba obratiti pažnju na sljedeće:

  1. Požuriti s dženazom, gasulom i opremanjem umrle osobe. 
  2. Preporučeno je iskopati dovoljno prostran i dubok kabur koliko situacija zahtijeva, s tim da je šerijatski dovoljno u mjeri da štiti tijelo umrloga od napada zvijeri i životinja, a žive da zaštiti od neprijatnog mirisa i zaraze.
  3. Dopušteno je da kabur bude iskopan po metodi lahda – potkopane latice (naopako slovo L) ili po metodi šekka (poput slova U) – udubljeno dno kabura, da sa strane ostanu ivice na koje će se, po spuštanju mejita u kabur, poredati cigle, kamene ili drvene ploče. Sve navedeno vraća se na običaj naroda i vrstu zemlje, da li je kamenita, čvrsta, rastresita, pjeskovita itd.
  4. Preporučeno je da se umrla osoba u kaburu postavi na desnu stranu, na bok, a licem i prsima da bude okrenuta ka kibli – Kabi.  
  5. Prilikom spuštanja umrle osobe u kabur, lijepo je proučiti dovu: “Bismillah, ve ‘ala milleti resulillah! – S imenom Allahovim, po vjeri i praksi Allahovog Poslanika.” (Et-Tirmizi, 1046, i Ibn Madža, 1550)
  6. Kada se tijelo umrloga spusti u kabur, ma koje vrste bio: lahd ili šekk, tijelo treba zaštititi od zemlje kojom će se kabur zagrnuti, a to mogu biti kamene ili betonske ploče, pečena cigla, drvene daske i tome slično. 
  7. Preporučeno je da prisutni učestvuju u zagrtanju kabura, jer je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, jednom prilikom bacio tri šake zemlje na kabur umrloga kojeg su ispraćali dženazom. (Ed-Darekutni, 1565)
  8. Lijepo je da kabur prilikom zagrtanja bude za jedan pedalj viši od ostatka zemlje kao znak prepoznavanja, da ljudi ne bi gazili po njemu, s tim da je zabranjeno pretjerano izdizanje kabura ili gradnja i podizanje na njemu s ciljem posebnog isticanja, o čemu postoje vjerodostojna predanja od Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, a sve kako bi se presjekao put novotarijama, veličanju umrle osobe  i pripisivanju sudruga Svemogućem Allahu.   
  9. Pokuđeno je zakopavanje umrloga s tabutom, osim u nuždi.

Kako postupati poslije ukopa umrle osobe 

Preporučeno je da prisutni odmah poslije ukopa mole Svevišnjeg Allaha za umrloga, ali svako za sebe, pojedinačno, tražeći od Svemilosnog postojanost, oprost i milost za umrloga. Allahov Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je nakon ukopa jednog ashaba: “Tražite oprost za svoga brata i molite da ga Allah učini postojanim, jer njega sada ispituju (tj. da bez poteškoće odgovori na ispitivanje meleka u kaburu).” (Ebu Davud, 3223)

Propisano je da se za umrloga moli, priziva Allahova milost, oprost i postojanost u kaburskom propitivanju.  

Putokazi Uspjeha

Web stranica Putokazi Uspjeha je elektronska verzija knjige (Putokazi Uspjeha) ona je jedan od projekata kompanije “MODERN GUIDE”, čiji je sadržaj dostupan na više od petnaest jezika i u prepoznatljivim elektronskim predlošcima.

Modern Guide