You are here

Najčasniji položaj čovjeka jest u ibadetu  – pokornosti  i predanosti Uzvišenom Allahu i dosljednom slijeđenju Njegovih naputa. Time čovjek osigurava svoj uspjeh na dunjaluku i ahiretu – životu poslije smrti, jer vjera je samo olakšanje, apsolutno dobro, korist i vrijednost za čovjeka.
Robovanje i potpuna pokornost Bogu, koji prožimaju svaki segment čovjekovog života, moraju biti izgrađeni na znanju i razumijevanju, kako bi obećana Božija nagrada bila dostupna i potpuna, a uz to znanje i razumijevanje vjere čovjeka štiti od zablude i greške u robovanju Bogu. Uzvišeni je Allah objavio: “Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka, klanjajući se Gospodaru svome, Njemu nikoga ne pridružuje!” (El-Kehf, 110)
Ispravnost djela i prakse vezuje se za dosljednost i slijeđenje utrtog i jasnog puta – puta na koji poziva Svemilosni Allah u Kur’anu, a kojem nas uči Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao. Svako dobro uvjetovano je slijeđenjem Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, prihvatanjem njegovog sunneta i primjenom njegove upute.  
U tom kontekstu, učenje i saznavanje propisa vjere smatra se jednom od najvećih i najboljih blagodati i darova za muslimana koje dobija od svoga Gospodara. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Kome Allah želi dobro, podari mu razumijevanje vjere.” 
Trudili smo se da u ovoj knjizi objasnimo najvažnije dijelove islama: predodžbe, uvjerenja, propise, moralne vrijednosti i tako dalje, jednostavnim i razumljivim jezikom, slijedeći pritom logički slijed pitanja koji se nameće i navodeći jasne primjere radi lakšeg razumijevanja sadržaja, a naš krajnji cilj jest da ova knjiga postane općeprihvaćen izvor i privlačan edukativni  vodič muslimanima, bez obzira na njihova stručna i poslovna iskustva. 
Uvidjet ćete da knjiga, hvala Uzvišenom Allahu, pokušava da preslika kur’anske metode u navođenju i izlaganju propisa i normativnih naputa. Tako se ne navode samo sušti propisi, već se ima za cilj doseći njihova svrha, intencija, praktični tragovi i pečat u životu čovjeka. Knjiga brižno i pažljivo odgovara na pitanja prilikom predstavljanja i podučavanja vjeri, ne zanemarujući vrijeme u kojem živimo i brze životne promjene, te uvijek nudi odgovor na pitanja: zašto, kako, šta ako se desi ovo ili ako bude tako i tako...
Molimo Allaha, slava i veličina Njemu pripadaju, da nam podari iskrenost u namjeri i djelu, da popravi našu praksu, uputi nas na najbolje u riječima, djelima i moralu, a samo On, niko drugi, to učiniti može! 

I spas i mir neka su na poslanika Muhammeda, kojem je Gospodar njegov naredio da moli: “Gospodaru moj, Ti znanje moje povećaj!”

Putokazi Uspjeha

Web stranica Putokazi Uspjeha je elektronska verzija knjige (Putokazi Uspjeha) ona je jedan od projekata kompanije “MODERN GUIDE”, čiji je sadržaj dostupan na više od petnaest jezika i u prepoznatljivim elektronskim predlošcima.

Modern Guide