You are here

Suština ibadeta – pokornosti Uzvišenom Bogu

Temelji ibadeta – uvjeti bez kojih se ibadet ne može ostvariti 

Ibadet – pokornost koju Uzvišeni Allah traži od nas počiva na tri stuba, temelja, koji se međusobno prožimaju i podržavaju: 

  1.  ljubav prema Uzvišenom Allahu, 
  2. poniznost – predavanje Allahu i osjećaj strahopoštovanja prema Njemu,  
  3.  nada u Allahovu milost  i lijepo mišljenje o Njemu.  

Ibadet kojim je Uzvišeni Allah obavezao Svoje robove treba da sadrži potpunu predanost, pokornost, poniznost i strahopoštovanje prema Svemogućem Allahu, uz iskreni i najviši oblik ljubavi prema Njemu, nade u Njegovu milost i želje za Njegovom blizinom.

Otuda, ljubav u kojoj nema poniznosti i strahopoštovanja ne može se nazvati ibadetom, kao što je ljubav čovjeka prema hrani, piću, novcu... Također, strah koji ne prati ljubav ne može se nazvati ibadetom, naprimjer strah od zvijeri ili nepravde tiranina. Zato konstatiramo da djelo u kojem se istovremeno spoje strahopoštovanje i ljubav, poprima naziv ibadeta, a ibadet se čini i iskazuje samo Uzvišenom Allahu.

Kada vjernik posti, obavlja namaz..., a sve radi Uzvišenog Allaha, iz ljubavi prema Njemu, nadajući se Njegovoj nagradi, strahujući od Njegove kazne, to je onda istinski ibadet, o čemu je Uzvišeni Allah kazao:

“Oni su se trudili da što više dobra učine i molili su Nam se u nadi i strahu, i bili su prema Nama ponizni.” (El-Enbija, 90)

Vrste ibadeta

  1. Izvorni ili suštinski ibadet, a odnosi se na obredne radnje naređene od Uzvišenog Allaha ili Njegovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, koje imaju način, vrijeme i mjesto obavljanja, i samo se tako mogu izvršiti i nikako drugačije, kao što su namaz, post, hadž, dova, tavaf…, i ne smiju se činiti u ime nekoga drugog pored Uzvišenog Allaha.  

Da bi ovakva vrsta ibadeta bila prihvaćena – kabul kod Uzvišenog Allaha, mora ispunjavati dva uvjeta:

Uzvišeni je Allah rekao: “Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka, klanjajući se Gospodaru svome, Njemu nikoga ne pridružuje!” (El-Kehf, 110) Ko želi ahiret i dobro u Džennetu, neka se Gospodaru svome ovako klanja i na ovaj način i po ovim uvjetima Njemu robuje. 

Riječi Uzvišenog: “…i neka Njemu nikoga ne pridružuje!”, ukazuju na iskren nijet i predanost Svevišnjem u ibadetu. 

 A drugi dio ajeta: “…neka čini dobra djela”, znači: neka vodi računa o tome da svoja djela uskladi sa praksom Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, jer dobro djelo definira se Kur’anom i sunnetom, a ne nečim drugim.      

  1. Lijepo ponašanje – etika ili moral, druga je vrsta ibadeta – iskazivanja predanosti i pokornosti Uzvišenom Allahu. Svemogući Allah naređuje lijepo ponašanje, podstiče na njega i upućuje ljude na pravila pristojnog i dostojanstvenog ophođenja. U ahlak – lijepo ponašanje ubraja se poslušnost roditeljima, dobročinstvo prema ljudima i stvorenjima, pomoć obespravljenom i ucviljenom…, i još mnogo toga o čemu Uzvišeni govori u Kur’anu, poziva i preporučuje da se čini, a u slučaju izostavljanja prijeti kaznom i prijekorom.

Ova vrsta ibadeta ne obavezuje vjernike da detaljno i precizno slijede Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, jer bi to bilo veoma teško, već je dužnost slijediti i općeniti poziv i praksu Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, ne kršeći ono što je zabranio i izbjegavajući u svakoj situaciji grijeh i ono što vjera prezire i osuđuje. 

Svako djelo lijepog ponašanja postat će ibadet koji donosi nagradu ako bude popraćeno iskrenom namjerom, radi Uzvišenog Allaha, a u slučaju da izostane namjera i da se ne čini radi Allaha, onda ne samo da izostaje nagrada već to povlači ukor i kaznu.

Isto se tretiraju obične ljudske radnje, kao što je spavanje, rad, trgovina, bavljenje sportom itd., sve ovisi o nijetu – zašto se i radi čega čini neko djelo.   

Čovjek će biti nagrađen za svako dobročinstvo kojim se želi približiti milosti svoga Gospodara: “Mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onome koji je dobra djela činio.” (El-Kehf, 30)

Putokazi Uspjeha

Web stranica Putokazi Uspjeha je elektronska verzija knjige (Putokazi Uspjeha) ona je jedan od projekata kompanije “MODERN GUIDE”, čiji je sadržaj dostupan na više od petnaest jezika i u prepoznatljivim elektronskim predlošcima.

Modern Guide