You are here

Islam i otpadničke zabludjele sekte

Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, povukao je na zemlji liniju i rekao: “Ovo je Allahov put!”, potom je sa strane povukao više linija, desno i lijevo, i kazao: “Ovo su stranputice. Na svakoj toj stazi stoji šejtan i poziva na nju”, a onda je citirao Allahove riječi: “I doista ovo je Pravi put moj, pa ga slijedite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova” (El-En’am, 153). (El-Hakim, 3241)

Islam je poput drugih ideoloških pravaca i uvjerenja, ima svoje temelje i principe, u pogledu kojih neki ljudi, koji mu se pripisuju, zalutaju i zastrane, s namjerom ili pogrešnim shvatanjem i tumačenjem. Takvo je zastranjivanje opasno u tolikoj mjeri koliko se čovjek udalji od suštine islama i srazmjerno čovjekovoj oprečnosti sa islamskim uvjerenjem i temeljima.  

Većina sljedbenika islama dosljedno slijedi i prakticira islam kakav je i objavljen i dostavljen Allahovom poslaniku Muhammedu, Allah mu mir i spas darovao. Mali dio muslimana u neznatno se udaljava od izvornog učenja i prakse islama, ali postoje i skupine koje zapadaju u tako velike novotarije i zastranjivanje da to nema nikakve veze sa onim što je Uzvišeni Allah objavio, već je suprotno dini-islamu. Među njima ima onih koji su spremni žestoko opravdavati svoje postupke pripisujući ih islamu, a samo zbog toga što neprincipijelno i ekstremno brane pravac ili narod kojem pripadaju, neovisno o tome šta vjera kaže. 

Iako vjerujemo i zastupamo mišljenje islamskih autoriteta da je zabluda i krivi put sve ono što nije u skladu sa vjerovanjem kojem nas je podučio Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, i što je oprečno njegovoj poslaničkoj praksi, opet kažemo da neke devijacije i udaljavanja od Pravoga puta nisu toliko opasne i štetne kao neke druge, nisu istog stepena i nemaju isti tretman u šerijatu. Neka od tih zastranjivanja okvalificirana su kao novotarije u vjeri, koje treba napustiti i vratiti se izvornom učenju islama, a onaj ko ih čini i dalje je musliman. Ali, ima i onih zastranjivanja koja čovjeka izvode iz vjere, makar on za sebe tvrdio da je musliman,  jer su oprečna i nespojiva sa temeljima islama i principima islamskog vjerovanja.  

Danas, nažalost, postoji više skupina – sekti koje se pripisuju islamu, ali ustvari njihovi pripadnici vjeruju u stvari i drže se uvjerenja koja su nespojiva sa islamom i porukom Kur’ana, te daleko od onoga što je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, podučavao ashabe, Allah njima bio zadovoljan.

Jedna od zalutalih skupina jesu šiije, koji ne predstavljaju više od 9% među muslimanima svijeta, a imaju svoje organizacije koje na razne načine pokušavaju promovirati i širiti šiizam. Izdvojit ćemo neka njihova uvjerenja:

  • Šiije smatraju da neko poznaje gajb – skriveno pored Uzvišenog Allaha, zatim da se određene vrste ibadeta mogu usmjeriti nekome drugome pored Svemogućeg Allaha, kao što je istigasa – traženje pomoći od umrlih, evlija, klanjanje prema kaburovima, tavaf oko kabura ili turbeta, zatim potpuna pokornost u nekim ljudima kao što se pokorava Poslaniku, Allah mu mir i spas darovao, uz potpunu lojalnost i vjernost istima, s uvjerenjem da su oni bezgrješni, da ne mogu napraviti grešku ili previdjeti nešto. 
  • Vrijeđanje i psovanje časnih ashaba, Allah njima bio zadovoljan, i to najboljeg među njima Ebu Bekra es-Siddika, zatim Omera, Osmana i majke pravovjernih Aiše, Allah njima bio zadovoljan. Šije također iznose laži i potvore na ashabe, iako je Uzvišeni Allah pohvalio i ukazao na njihovu počast i vrijednost u Kur’anu časnom. Još govore da je Kur’an izmijenjen i nepotpun, tvrdeći suprotno onome što Svemogući Allah garantira, da će On čuvati Kur’an: “Mi smo ga objavili i Mi nad njim bdijemo.” (El-Hidžr, 9) 

Muslimani moraju biti oprezni prema ponašanju i misionarskim akcijama šiija, jer oni prilaze muslimanima s pozivom na ljubav  i pažnju prema Poslanikovoj porodici, a to je ono što svi radimo i volimo. Uz to, oni vješto prikrivaju svoja prava zabludjela uvjerenja koja bi muslimani odbacili, jer žele da pridobiju naklonost muslimana, a onda ih polahko, korak po korak, pripremaju i izlažu zabludjelim šiitskim uvjerenjima. 

Musliman treba čuvati svoju vjeru, iman i islamske vrijednosti, a to će postići uspostavljanjem čvrste veze sa Kur’anom i sunnetom Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, zatim slijeđenjem uvažene i provjerene uleme, udaljavajući se od svake sumnje i zablude. Desi li se da bude pred sumnjom da li je nešto dopušteno ili zabranjeno, da li je nešto ispravno ili nije, provjerit će to kod islamskih učenjaka kojima je Uzvišeni Allah podario znanje, kako bi bio siguran u ono što radi i u što vjeruje, ostavljajući sumnje, a držeći se onoga u što je siguran i što mu ne stvara dilemu i pitanja.

Svako dobro, uputa i Pravi put nalaze se u onome sa čime je došao Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, u onome čemu nas je učio i u praksi koju nam je u emanet ostavio, kako su to prihvatili, prakticirali i nama prenijeli vrli ashabi, Allah njima bio zadovoljan, koje je Allah odabrao da stoje uz Poslanika islama, da dobro vjere prenesu nama, bez izmjene, dodatka ili bilo kakve sumnje ili greške. 

Prava uputa ogleda se u slijeđenju Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, i njegovih ashaba.  

Putokazi Uspjeha

Web stranica Putokazi Uspjeha je elektronska verzija knjige (Putokazi Uspjeha) ona je jedan od projekata kompanije “MODERN GUIDE”, čiji je sadržaj dostupan na više od petnaest jezika i u prepoznatljivim elektronskim predlošcima.

Modern Guide