You are here

Vjerovanje u kader – Božije određenje i sudbinu

Šta znači vjerovati u kader – sudbinu 

Vjerovanje u kader predstavlja čvrsto uvjerenje da dobro i zlo određuje i daje Uzvišeni Allah, jer On čini što hoće, ništa se ne dešava bez Njegovog dopuštenja, niti šta može izaći van Njegovog htijenja. Na svijetu ne postoji ništa a da On nije odredio, ništa se ne dešava i ne pojavljuje bez Njegove odluke. I uz sve to, On naređuje i zabranjuje Svojim robovima, jer ih je učinio slobodnima u izboru: rade po svom htijenju, a ne po prisili. Ljudska su djela u domenu njihove moći i htijenja, a Allah je njihov Stvoritelj i Stvoritelj njihove moći i snage, upućuje milošću Svojom koga On hoće, a u zabludi ostavlja, iz mudrosti Svoje, koga hoće. On ne odgovara za ono što radi, a ljudi će odgovarati za svoja djela.

Vjerovanje u kader – Božije određenje jedan je od temelja islamskog vjerovanja – imana, kako se navodi u odgovoru Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, kada ga je melek Džibril, Allah mu mir i spas darovao, upitao šta je iman, te je on rekao: “Da vjeruješ  u Allaha, u Njegove meleke, u Njegove poslanike, u Sudnji dan i da vjeruješ u kader – odredbu, bilo dobro ili zlo.” (Muslim, 8)

Iako je Uzvišeni Allah sve odredio i On upravlja svemirom i svime što postoji, ostavio nam je slobodu izbora Pravog ili krivog puta: “Mi mu na Pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ilinezahvalan biti.” (El-Insan, 3)  

Šta podrazumijeva vjerovanje u kader 

Vjerovanje u kader – odredbu, sudbinu, podrazumijeva četiri sljedeća principa:

Znanje

 • Uvjerenje da Uzvišeni Allah sve zna, općenito i detaljno, da je znao sva Svoja stvorenja prije nego što ih je i stvorio, znao je njihovu opskrbu, dužinu života, riječi i djela, sve njihove pokrete i mirovanja,  tajne i javni život, te ko će od njih ući u Džennet, a ko u Džehennem. Uzvišeni je rekao: “On je Allah – nema drugog boga osim Njega – On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta.” (El-Hašr, 22)

Zapis sudbine 

 • Vjerovanje da je Svemogući Allah zapisao u Levhil-mahfuzu – Ploči pomno čuvanoj sve što je Njegovo znanje obuhvatilo, na što upućuju Njegove riječi: “Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u Knjizi” (El-Hadid, 22), kao i izjava – hadis Allahovog Poslanka, Allah mu mir i spas darovao: “Allah je zapisao sudbinu svih stvorenja pedeset hiljada godina prije nego što je stvorio nebesa i Zemlju.” (Muslim, 2653)

Htijenje

 • Ubjeđenje da se Allahovo htijenje sprovodi i događa, ništa mu se ne može ispriječiti i da je Njegova moć neograničena, pred kojom nema nemogućeg. Sve što se desi, desilo se po Njegovom htijenju i uz Njegovu moć. Što On želi, to se i desi, a što ne želi, ono ne može ni biti. Uzvišeni je rekao: “A vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, neće!” (Et-Tekvir, 29)

Stvaranje – nastanak ljudskih djela

 • Vjerovanje da Uzvišeni Allah izvodi, donosi i stvara sve stvari i djela. On je jedini Stvoritelj, a sve mimo Njega je stvoreno, i On je Svemoćni. Uzvišeni je u Kur’anu kazao: “...koji je sve stvorio i kako treba uredio.” (El-Furkan, 2)

Čovjek ima slobodu izbora, mogućnost i htijenje – slobodnu volju  

Vjerovanje u kader – Allahovu odredbu ne osporava da čovjek ima svoje htijenje u onome što radi i što može da radi, jer šerijat i činjenično stanje upućuju i dokazuju to.

Što se tiče dokaza iz šerijata, Uzvišeni je o htijenju – čovjekovoj slobodnoj volji kazao: “To je neizbježan Dan, pa ko hoće, Gospodaru svome će, kao utočištu, poći.” (En-Nebe, 39)

A o čovjekovoj moći – mogućnosti, Svevišnji je rekao: “Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu je korist dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi” (El-Bekara, 286) Riječ “mogućnost” ukazuje na čovjekovu moć.

Također, životna realnost ukazuje na to da svaki čovjek zna da ima moć ili mogućnost i htijenje putem kojih čini određene stvari i radi ili, pak, odstupa od nečega. Isto tako, svaki čovjek može da razluči stvari koje čini po svom izboru, naprimjer, hodanje, od onih na koje ne može da utječe, naprimjer, strah, iznenadni posrtaj itd. U vezi s tim, Uzvišeni je Allah objavio: “...onome od vas koji hoće da je na Pravome putu, a vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, neće!” (Et-Tekvir, 28–29)

Uzvišeni Allah potvrđuje čovjekovo htijenje, ali u nastavku ajeta naznačava da čovjekovo htijenje ne izlazi iz okvira Allahovog htijenja, jer cijeli je svemir vlasništvo Svemogućeg, a u Njegovom vlasništvu ništa se ne dešava bez Njegovog htijenja i dozvole.

Pravdanje  kaderom – sudbinom

Teklif – šerijatsko obavezivanje, te nagrada i kazna uvjetovani su čovjekovom mogućnošću i njegovom slobodom izbora, tako će dobročinitelj biti nagrađen za svoj izbor pravoga puta, a grješnik kažnjen za odabir zablude i stranputice.

Uzvišeni Allah nikoga ne opterećuje preko njegovih mogućnosti, ali isto tako ne prihvata pravdanje nekih ljudi koji izostavljaju pokornost Svemogućem Allahu navodeći, kao ispriku, da je to posljedica sudbine.

Također,  ovome se može dodati činjenica da čovjek prije nego što uradi grijeh ne zna šta je skriveno u Allahovom znanju i šta je On odredio. Svemogući Allah dao je čovjeku mogućnost djelovanja i slobodu izbora, pojasnivši mu put dobra i put zla, pa kada čovjek učini grijeh, to je njegov lični izbor kojem je dao prednost nad pokornošću, za što će odgovarati i snositi posljedice grijeha i neposluha.

Ako bi vas neko napao, oteo vašu imovinu i povrijedio vas, a zatim svoj postupak pravdao sudbinom, to ne bi bilo prihvaćeno, jer to je uradio svojom voljom i ličnim izborom. Takav će se pravno procesuirati, kako bi vaše pravo i ono što vam pripada bilo vraćeno.

Plodovi vjerovanja u kader 

Doista su veliki i mnogobrojni plodovi vjerovanja u Allahovo određenje – kader, sudbinu, a navest ćemo neke:

 1. Kader je jedan od najvećih podsticaja na rad i ulaganje truda u ovodunjalučkim stvarima kojima je Uzvišeni Allah zadovoljan.
  Vjernicima je naređeno da, uz pouzdavanje u Svemoćnoga Allaha, slijede put i zakonitost uzroka i posljedica, vjerujući da uzroci stvari ne donose rezultat, osim uz Allahovu dozvolu, jer je On Stvoritelj i uzroka i rezultata – posljedica.
  Allahov Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Brini se o onome što ti koristi i traži podršku od Allaha, a nemoj da kloneš. Ako te nešto loše zadesi, ne reci: ‘Da sam postupio tako i tako, bilo bi onako!’, nego kaži: ‘Allah je tako odredio i kako je On htio uradio!’, jer riječi: ‘Da sam!’, otvaraju put šejtanskom djelovanju.” (Muslim, 2664)
 2. Vjerovanje u kader olakšava čovjeku spoznaju samoga sebe, ne dopuštajući  mu da se oholi i uzdiže iznad drugih, jer čovjek ne poznaje šta mu je određeno u budućnosti. On samo dočekuje ono što mu kaderom slijedi, priznajući svoju slabost, ovisnost i stalnu potrebu za Svemogućim Allahom.
  Kada čovjeka zadesi neko dobro, on se uzoholi i uzdigne, ali kada ga pogodi nešto loše, on tuguje i jadikuje. Ništa ga ne može zaštititi od oholosti u dobru, niti odagnati od njega tugu u lošem, osim čvrstog vjerovanja u Allahovu odredbu – kader, pri čemu je svjestan da je davno određeno ono što se desilo i u Allahovom znanju potvrđeno.
 3. Vjerovanje u kader oslobađa čovjeka pošasti zavidnosti. Zbog toga vjernik nikada ne zavidi ljudima na darovanom im dobru, jer je svjestan da Uzvišeni Allah opskrbljuje koga hoće i koliko On želi, po odredbi Svojoj. S druge strane, svjestan je da pokazivanje zavidnosti znači opiranje i odbacivanje Allahovog kadera i odredbe. 
 4. Vjerovanje u kader budi u srcu vjernika hrabrost, odvažnost i smjelost da se odupire i bori protiv izazova i životnih teškoća. Time raste njegova ambicija i želja za dobročinstvom, ali je uvijek svjestan činjenice da je čas smrti određen i da je nafaka – opskrba propisana, a on je samo sabire i uzima od Svevišnjega. 
 5. Vjerovanje u kader donosi mnogobrojne plodove imana u srce vjernika: pouzdanje, traženje pomoći od Svemogućeg Allaha, slijeđenje zakonitosti uzroka i posljedica, te poniznu privrženost i osjećaj ovisnosti o Uzvišenom Allahu.  
 6. Vjerovanje u Allahovo određenje donosi vjerniku smirenost i sigurnost u srcu, ispunjava ga znanjem da ga nije moglo mimoići ono što mu se desilo, a ono što ga je zaobišlo, nije bilo njemu namijenjeno i nije ga mogao dobiti, niti ostvariti na neki način. 

Putokazi Uspjeha

Web stranica Putokazi Uspjeha je elektronska verzija knjige (Putokazi Uspjeha) ona je jedan od projekata kompanije “MODERN GUIDE”, čiji je sadržaj dostupan na više od petnaest jezika i u prepoznatljivim elektronskim predlošcima.

Modern Guide